+

Gajenje nizijskih šuma

Šifra predmeta: MŠ41104/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje slušalaca (studenata) sa gajenjem nizijskih šumskih ekosistemima- njihovom rasprostranjenošću u prošlosti i danas u Srbiji, stepenu vegetacijske, ekološke i morfološke proučenosti, strukturom i morfologijom sastojina, dominantnim uticajima kojima su izloženi, načinom gazdovanja i primenom pojedinih metoda prirodne obnove i nege sastojina.

Osposobljenost (studenata) slušalaca za primenu metoda i načina obnove i nege u sastojinama nizijskih šumskih ekosistema na prostoru Srbije,  u skladu sa njihovim ekološkim specifičnostima i nemenom.

Teorijska nastava: Obrađuju se osnovni pojmovi: nizijska šuma – plavna šuma – ritska šuma, analizira se rasprostranjenost nizijskih – plavnih – ritskih šuma u Srbiji, prikazuje se geomorfologija nizinskog i aluvijalnog područja, analiziraju se fluvijalni procesi te daju osnovne informacije o zemljištu, vegetaciji i klimi šumskih staništa, analizira se značaj nizijskih – plavnih – ritska šuma na okolnu sredinu, istorijski razvoj i odnos čoveka, analiziraju se glavni faktori koji utiču na njihovo stanje danas, analizira se istorija gazdovanja šumama u nizijskom području, vezano za specifičnosti pojedinih područja u Srbiji, analizira se biološka raznolikost u zavisnosti od prostorne i vremenske dinamike nizijskih šuma i od dominantnih uticaja, obrađuje se ekologija glavnih vrsta drveća u nizijskim  šumama i daje pregled njihove zastupljenosti u okviru sistematizovanih delova-fitocenoza, prema postojećim klasifikacionim sistemima, analizira se morfologija i struktura sastojina u kompleksima nizijskih šuma, obrađuju se osnovne metode prirodne obnove i nege u karakterističnim tipovima nizijskih šuma.

Praktična nastava: U modelnim sastojinama i na trajnim oglednim površinama u karakterističnim tipovima nizijskih šuma studenti se upoznaju sa efektima savremenih pristupa u procesu obnavljanja i negovanja sastojina. Ukazuje se na kriterijume za primenu mera u procesu nege i obnavljanja sastojine, simulira se izvođenje uzgojnih mera, vrši ocena  uspešnosti obnavljanja i nege sastojina glavnih vrsta drveća. Izrađuje se seminarski rad iz problematike gajenja nizijskih šuma.