+

Hortikulturna fitopatologija

Šifra predmeta: MŠ51105/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema uslova

Ciljevi ovog kursa su: da se studenti upoznaju sa prouzrokovačima bolesti drveća i žbunja u parkovima, drvoredima i drugim urbanim sredinama; prouzrokovačima bolesti na ukrasnim biljkama u baštama;  prouzrokovačima bolesti na ukrasnim gajenim cvetnim vrstama u staklarama. Inžinjeri će se upoznati sa najčešćim mikozama, bakteriozama, virozama, fitoplazmatičnim organizmima i parazitnim cvetnicama.  

Potpuna osposobljenost inžinjera da prepoznaju patogena i preporuče odgovarajuće mere borbe protiv parazitnih bolesti ukrasnih biljaka.

Teorijska nastava: Uvod. Istorijat hortikulturne fitopatologije. Zadaci i značaj proučavanja bolesti biljaka u urbanim sredinama (stablima u drvoredima, parkovima i zelenim površinama), baštama i staklarama. Uzročnici biljnih bolesti. Kontrola biljnih bolesti na ukrasnim biljkama. Fungicidi. Sterilizacija zemljišta. Bolesti specifične za pojedine ukrasne biljke (bolesti ruža, bolesti azalee i rododendrona, bolesti ukrasnih palmi, bolesti begonije, bolesto karanfila, bolesti hrizantema, bolesti ciklame, bolesti dalije, bolesti delfiniuma, bolesti difenbahije, bolesti muškatle, bolesti gerbera, bolesti gladiole, bolesti irisa, bolesti lala, bolesti narcisa, bolesti ljubičica, bolesti fikusa). Najznačajnije bolesti travnjaka i načini zaštite travnjaka (u parkovima, sportskim terenima i slično).Kako kontrolisati bolesti i korove u baštama i održavati zdravu baštu.  Abiotičke bolesti (uticaj polutanata i drugih zagađivača na zdravstveno stanje biljaka, mehanička oštećenja, i sl.). Kako se često u parkovima i drvoredima nalaze stabla podložna truleži, inžinjeri će se detaljno upoznati sa načinima detekcije truleži na dubećim stablima, čišćenju i dezinfekciji rana i zaštiti tih stabala.

Praktična nastava: Na terenu (parkovi, drvoredi, staklare) inžinjeri ć se direktno upoznati sa najznačajnijim bolestima ukrasnih biljaka. Posebna pažnja će biti posvećena proučavanju simptoma obolenja. Na vežbama inžinjeri se upoznaju sa osnovnim tehnikama sakupljanja, pakovanja i konzervisanja uzoraka, pravljenjem stalnih preparata za determinaciju uzročnika, pripremanju hranljivih podloga za izolaciju parazitnih organizama, pre svega gljiva, bakterija, molikuta, algi i lišajeva. Upoznaće se sa načinima identifikacije parazitnih cvetnica. Posebna pažnja će biti posvećena proučavanju fitopatogenih virusa na ukrasnim biljkama (simptomi obolenja, vektori, značaj, kontrola).Na terenu direktna demonstracija  primene različitih fungicida (potpuno bezopasnih po čoveka, ptice, pčele i dr.) u zaštiti ukrasnih biljaka.