+

Весна Голубовић Ћургуз

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 953
Е-маил: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 12
Консултације: понедељак и уторак, 11‒13 часова

Рођена је 1958. год. у Београду, где се након завршене основне школе и V београдске гимназије уписала на Шумарски факултет, Одсек за пејсажну архитектуру. Дипломирала 1982. године и стекла стручни назив дипломирани инжењер пејсажне архитектуре. Последипломске студије уписала на катедри Заштита шума и украсног биља на Шумарском факултету у Београду. Магистарску тезу одбранила је 1998. год. и стекла академски назив магистра шумарских наука. Докторску дисертацију одбранила 2008. год. на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду и стекла научни степен доктора наука из области биотехнике. 2010. године изабрана је у научно звање научни сарадник, одлуком Комисије за стицање научних звања у оквиру Министарства за науку и технолошки развој. Од 1986. год. до 2011. год. била је запослена у Одељењу за заштиту шума на Институту за шумарство у Београду. Од 2011. године, када је изабрана у звање доцента на Шумарском факултету, учествује у извођењу наставе и вежби. Акредитована је као наставник на сва три нивоа студија у области Заштите шума и украсних биљака (на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру и на Одсеку за шумарство на основним академским студијама и на мастер академским студијама). У звање ванредног професора изабрана је 2016.године, а у звање редовног професора изабрана је 2021. године.

Од 2012. члан је Наставно научног већа и учествује у раду многих комисија. Посебно је значајна активност у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета. Функцију продекана за наставу обавља од 2013. године, када је активно учествовала у акредитацији наставних програма на Шумарском факултету- Универзитета у Београду. За функцију продекана за наставу изабрана је у два мандата. Први мандат је започео 2015. године, а други 2018.године. У току 2019.године –као координатор активно учествује у припреми акредитационих програма за нови циклус акредитације на свим нивоима студија на Шумарском факултету. У 2013. и 2015. години изабрана је за рецензента Акредитационих програма на основним и мастер академским студијама Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци. Од маја 2019. године је рецензент Националног акредитационог тела Србије.

У свом досадашњем раду објавила је 157 библиографских јединица из области заштите биља и заштите животне околине. Своју научно-истраживачку делатност усмерила је на решавање проблема које изазивају постојеће и новооткривене болести биљака, како у процесу производње у расадницима тако и у подигнутим културама на деградираним пределима са циљем изналажење начина да се еколошки потенцијал оваквих предела унапреди.

Ужа научна област

Заштита шума и украсних биљака

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Golubović Ćurguz, V., Raičević, V., Tabaković –Tošić, M., Veselinović, M., Jovanović, Lj.(2010): Same physiological characteristics of the three ectomycorrhizal fungi from Suillus genus,  Minerva biotecnologica ISSN 1120-4826, 22 (1), pp.1-7                                         
  • Golubović Ćurguz, V., Tabaković –Tošić, M., Veselinović, M., Raicevic, V., Dražić, D., Jovanović, Lj., Kiković, D.(2010) ׃ The influence of the heavy metals on the growth of ectomycorrhizal fungi, Minerva biotecnologica ISSN 1120-4826,  22(1), pp.17-22                          
  • Golubović Ćurguz,V., Raičević, V., Veselinović, M., Tabakovic-Tošić, M., Vilotić, D. (2012) Influence of Heavy Metals on Seed Germination and Growth of Picea abies L. Karst, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21, No. 2 (2012), 353-359 ISSN 1230-1485
  • Karličić, V., Radić,D., Jovičić-Petrović,J., Lalević,B., Morina,F., Golubović Ćurguz, V., Raičević, V. (2017)׃The possibility of using overburden waste for London plane (Platanus x acerifolia) growth: The Role of Plant growth promoting microbial consortia, IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY 10:692-699 ISSN 1971-7458
  • Karadzic, D., Radulovic, Z., Sikora, K., Stanivukovic, Z., Golubovic-Curguz, V., Oszako, T., Milenkovic, I.(2019) Characterisation and pathogenicity of Cryphonectria parasitica on sweet chestnut and sessile oak trees in Serbia, PLANT PROTECTION SCIENCE, (2019), vol. 55 br. 3, str. 191-201
  • Milinkovic, M., Lalevic, B., Jovicic-Petrovic, J., Golubovic-Curguz V., Kljujev, I., Raicevic V.(2019)׃ Biopotential of compost and compost products derived from horticultural waste-Effect on plant growth and plant pathogens’ suppression, PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, (2019), vol. 121 br. , str. 299-306
  • Karadzic, D., Milenkovic, I., Golubovic Curguz, V. (2019)׃Common tree diseases in forests of Western Balkan (Serbia, Montenegro, Republika Srpska), Forests of Eurasia-Serbian forests, Materials of the XVIII International Conference of Young Scientists, Dedicated to the academician Prof. Žarko Miletić (1891-1968), ( 23-29 september,2018), pp28-44
  • Караџић, Д., Миленковић, И., Милановић, С., Голубовић Ћургуз, В., Томовић, З.(2017)׃ Најзначајније паразитске и сапрофитске гљиве у храстовим шумама на подручју ЈП Војводинашуме, 1-154, UDK 582.28׃[630*22׃633.872(497.113) Izdavac JP Vojvodinasume, ISBN 978-86-90666-6-0
  • Караџић, Д., Милановић, С., Голубовић Ћургуз, В.(2017)׃ Узроци сушења смрче (Picea abies Karst.) на подручју Парка природе „Голија“, 1-96 UDK 630*48׃582.475.2(497.11), ISBN 978-86-7299-269-4
  • Караџића, Д., Голубовић-Ћургуз, В., Миленковића, И. (2019)׃ Најзначајније болести дрвенастих врста урбаног зеленила – узроци и контрола, уџбеник Шумарски факултет-Универзитет у Београду, стр.406