+

Korišćenje voda u šumskim područjima

Šifra predmeta: MŠ21105/a
Studijski program: Šumarstvo - (modul): Korišćenje šumskih i lovnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Završene osnovne akademske studije

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz problematike koja se odnosi na vodne ekosisteme šumskih područja.

Stečeno znanje o vodnim ekosistemima, njihovo uređenje i korišćenje.

Teorijska nastava: Opšte karakteristike prirodnih resursa, Globalni raspored kopnenih voda. Problemi i perspektive. Različiti vidovi korišćenja voda (vodosnabdevanje, navodnjavanje, hidroenergetika, sportsko-rekreacione i zdravstveno-rehabilitacione svrhe, vodoputevi, uzgoj slatkovodnih riba). Opšte karakteristike slivova šumskih područja. Tekuće vode. Stajaće vode. Podzemne vode. Raspored i kruženje vode u prirodi. Uloga šume u hidrološkom ciklusu, Uticaj šume na padavine, oticanje i retenciju, Hidrološki efekti šuma. Vodni biolans šumskih područja. Kvalitet vode (pojam, faktori, izvori zagađenja). Eutrofizacija u šumovitim slivnim područjima. Šuma kao biofilter. Uvod u konzervaciju i restauraciju voda šumskih područja, Integralno uređivanje voda, Rejoniranje terena Srbije. Ekološki pristup konzervaciji voda (problemi konzervacije, analize i procene). Restauracija priobalnih zona, Restauracija hidrografgske mreže, Kaptiranje i uređenje izvora.

Praktična nastava: Šumska područja, hidrografija slivova, stajaće vode,  tekuće vode,  vodni potencijali. Fizičko-geografske  karakteristike  slivova  (površina, obim,    nadmorska   visina,    pad    korita,    pad padina, gustinam   hidrografske   mreže,   podloga,  vegetacioni pokrivač i  dr.). Analiza padavina u šumskim područjima,  dnevni i godišnji tokovi padavina,  intenzitet,  učestalost,  raspored. Oticanje površinsko,  podpovršinsko, podzemno, tečenje vode kroz hidrografsku  mrežu (metode merenja proticaja  hidrometrija). Objekti i radovi na konzervaciji   i restauraciji  stajaćih i tekućih voda, fito-tehničke mere za zaštitu korita, obala vodotoka i školjki stajaćih voda (poprečni, podužni objekti i obalska zaštitna vegetacija), hidrološko-hidraulički proračuni, izbor vrsta (zeljastih, žbunastih i drvenastih). Korišćenje voda : definisanje akumulacionih prostora za mikroakumulacije, bazene i lokve-proračun sumarnih krivi. Korišćenje hidroenergije vodenica i vodeničnih mesta; uzgoj  slatkovodnih riba-pastrmski  i šaranski ribnjaci; kaptaža i uređenje izvora.