+

Kvantitativna genetika

Šifra predmeta: MŠ1105/a
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje sa kvantitativnim svojstvima polaznog materijala kao osnove za konzervaciju i usmereno korišćenje šumaskih genetičkih resursa i oplemenjivanje biljaka.  

Posedovanje neophodnog znanja vezanih za genetičke specifičnosti kvantitativnih osobina i metode koje se koriste u njihovom proučavanju, kao osnove za procenu varijabilnosti i konzervaciju šumskih genetičkih resursa.  

Teorijska nastava: 1. Definisanje kvantitativnih osobina; 2. Genetička osnova nasleđivanja kvantitativnih osobina; 3. Interakcija genotip spoljašnja sredina – uzroci pojave interakcije, tipovi interakcije, stabilnost i adaptabilnost genotipa; 4. Principi populacione genetike – frekvencija gena i genotipva u populaciji, promene frekvencije gena pod uticajem migracija, mutacija i selekcije, mala populacija, adaptivna vrednost, selekcioni indeksi; 5. Metode izučavanja promenljivosti kvantitativnih osobina (metode klasične i molekularne genetike); 6. Prezentacija i tumačenje dobijenih rezultata.

 

Praktična nastava: 1.Uvod – Upoznavanje sa načinom izrade elaborata; 2. Definisanje obeležja koja su predmet istraživanja; 3. Proučavanje varijabilnosti odabranih kvantitativnih osobina; 4. Statistička obrada prikupnjenih podataka; 5. Prezentacija i tumačenje dobijenih rezultata;  6. Odbrana studentskog elaborata.