+

Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma

Šifra predmeta: MŠ41105/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: master (2), izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje studenata sa mikroklimatskim karakteristika šumskih sastojina i mezoklimatskim karakteristikama šumskih područja, kao i metodama proučavanja mezoklimatskih karakteristika šumskih područja i šumskih sastojina za potreba gajenja šuma.

Osposobljavanje studenata za primenu osnovnih metoda za proučavanje mikroklimatskih karakteristika šumskih sastojina u cilju definisanja faktora značajnih za razvoj šumskog drveća i primenu mera gajenja šuma.

Teorijska nastava:  Značaj i primena Ekoklimatologije u Gajenju šuma, definisanje najvažnijih klimatskih elemenata značajnih za funkcionisanje šumskih ekosistema. Klima i vodni resursi. Određivanje zapremine pale vode u šumi, zapremine otekle vode, uticaja intercepcije na oticanje vode i koeficijent oticanja vode, maksimalne količine padavina, kišnih i beskišnih perioda, verovatnoće padavina, režima padavina, amplitude godišnjeg kolebanja mesečnih visina padavina, gustine padavina. Određivanje suma aktivnih temperatura za razvoj biljaka, za vegetacioni period, za početak i kraj vegetacionog perioda. Određivanje dubine zamrzavanja zemljišta, dubine nulte izoterme, srednje dubine zamrzavanja. Određivanje mogućnosti pojave mraza, datuma prvog i poslednjeg mraza, mogućeg trajanja mraznog perioda. Određivanje klimatskih prilika određenog područja, bioklimatske klasifikacije. Svetlost u šumi, promene intenziteta osvetlenja na slobodnom prostoru i u vegetaciji, metode merenja režima svetlosti u šumskim fitocenozama. Mezo i mikroklimatski uslovi šumskih staništa. Promene mikroklimatskih uslova od orografskih faktora i vezanost šumskih pojaseva sa mikroklimom. Mikroklimatske prilike na ivici šume,  na gornjoj granici šume, vetrena granica. Promene mikroklime usled određenih uzgojnih mera nege. Uticaj šume i vegetacije na klimu okoline. Šuma kao filter-sistem prizemnog sloja vazduha..

Praktična nastava: Na konkretnim primerima studenti definišu uslove sredine šumskog područja preko navedenih osnovnih klimatskih činilaca elemenata značajnih za funkcionisanje šumskih ekosistema, klimatsko-geografskih karakteristika i klimatskih klasifikacija, koji su teoretski obrađeni u  okviru predavanja.