+

Виолета Бабић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 896
Е-маил: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 128
Консултације: понедељак 10‒12 часова; четвртак 12‒14 часова

Др Виолета Бабић је рођена 1973. године у Сремској Митровици. Основну и средњу шумарско-технолошку школу завршила је у Сремској Митровици. Дипломирала 1998. године на Шумарском факултету у Београду, где је и магистрирала 2007. године. У току последипломских студија била стипендиста-таленат Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије.

Докторску дисертацију одбранила 2014. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на коме ради од 2003. године. За ванредног професора изабрана је 2019. године.

Ментор је 10 мастер радова, 1 докторске дисертације,1 завршног рада, члан 16 Комисија за одбрану мастер радова, 3 Комисије за оцену научне заснованости теме докторских дисертација, 32 Комисије за одбрану завршних и дипломских радова. Учествовала у реализацији 12 пројеката Министарства науке и заштите животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Од 2011. године учествује у раду на пројекту ICP Forests, Процена и праћење ефеката ‒ утицаја ваздушних загађења на шумске екосистеме у републици Србији – ниво II.

Шеф је Катедре гајења шума, руководилац докторских студија УНО гајење шума, потпредседник ИО СО Шумарског факултета, оснивач и руководилац „Центра за мониторинг климатских промена у шумским екосистемима“, члан редакционог одбора часописа Шумарство; члан IUFRO – Division 1; члан удружења шумарских инжењера и техничара Србије; члан комисије за издавачку делатност на Шумарском факултету и др. Први је аутор практикума Шумарска екоклиматологија, Клима шумских и урбаних подручја Србије (2019. год.). Била је члан и председник комисија за изборе у наставна и научна звања, ренцензент практикума и научних радова. Била је представник Факултета у стручно – оперативном тиму Секретеријата за заштиту животне стедине града Београда, члан руководећих, научних и стручних органа Факултета. До сада је објавила преко 80 библиографских јединица. Удата је, мајка двоје деце.

Ужа научна област

Гајење шума

Област истраживања

Шумарска екоклиматологија;
клима шумских и урбаних подручја Србије;
примењена екоклиматологија у гајењу шума;
климатско вегетацијске карактеристике одређеног подручја;
климатске промене и шумски екосистеми;
екологија гајења шума;
шумски пожари;
дендроклиматологија

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет
 2. Екоклиматологија – изборни предмет (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру)
 3. Клима шумских и урбаних подручја Србије ‒ изборни предмет
 4. Климатске промене и шумски екосистеми ‒ изборни предмет
 5. Гајење шума II – обавезни предмет

Акредитација 2013

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет (на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса)
 2. Шумарска екоклиматологија – изборни предмет (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру)
 3. Теренска настава
 4. Клима шумских и урбаних подручја Србије ‒ изборни предмет
 5. Гајење шума II – обавезни предмет
 6. Теренска настава  и  школска пракса

Мастер студије

Акредитација 2021

 1. Методе и технике истраживања у гајењу шума – обавезни предмет
 2. Гајење шума 2 – обавезни предмет
 3. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни предмет

Акредитација 2013

 1. Гајење шума  2 – обавезни предмет
 2. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни предмет

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

 1. Applied Forestry
 2. Applied Ecoclimatology in Silviculture
 3. Silviculture

Докторске студије

Акредитација 2021

 1. Технике научно-истраживачког рада – обавезни предмет
 2. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни предмет
 3. Климатске промене и шумски екосистеми – изборни предмет
 4. Гајење шума посебне намене ‒ изборни предмет
 5. Гајење шума брдско-планинског подручја – изборни предмет

Акредитација 2013

 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни предмет
 2. Гајење шума посебне намене ‒ изборни предмет

Одабрани научни радови

 1. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., Milošević Z. (2015): Temperature and other microclimate conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia). Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. S415-S425.

 2. Babić, V., Govedar, Z., Galić, Z., Milenković, M., Vukin, M., Stajić, S., Kanjevac, B. (2021): Effects of the light regime on natural regeneration of sessile oak (Quercus petraea/Matt./Liebl.) forests in „Fruška Gora“ Nacional Park (Serbia). Fresenius Environmental Bulletin, Volume 30 – No. 07A/2021, pp. 8834-8842.

 3. Krstić, M., Kanjevac, B.,  Babić, V. (2018): Effects of extremely high temperatures on some growth parameters of sessile oak (Quercus petraea/Matt./Liebl.) seedlings in northeastern Serbia. Archives of Biological Sciences, Vol. 70, No. 3, pp. 521-529.

 4. Vuković, A., Vujadinović, M., Rendulić, S., Đurđević, V., Ruml, M., Babić, V., Popović D. (2018): Global warming impact on climate change in Serbia for the period 1961-2100. Thermal Science, Vol. 22, No 6A, pp. 2267-2280.

 5. Babić, V., Krstić, M. (2021): Višekriterijumska analiza uporednih klimatskih karakteristika određenih šumskih područja Srbije. Šumarstvo br. 1-2, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Institut za šumarstvo Beograd, Univerzitet u Novom Sadu Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, str. 7-23.

 6. Babić, V., Vuković, A., Vujadinović, M. (2018): Forestry under climate change: Vulnerability overview on regional and national level. International Conference Humboldt Kolleg 2018, „Sustainable Development and Climate Change: Connecting Research, Education, Policy and Practice“ Humbolt-Club Serbia and University of Belgrade – Faculty of Forestry, Belgrade, Book of abstract, September 19-22, Belgrade, pp. 155.

 7. Krstić, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Climate characteristics of a hilly-mountainous area in Eastern Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28 – No. 7/2019, pp. 5061-5069.

 8. Babić, V., Krstić, M., Milenković, M., Kanjevac, B. (2020): The influence of the global climate change on forestry. Book of proceedings, XI International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2020“, Bosnia and Herzegovina, 08 – 09 October 2020, pp. 1103-1113.

 9. Kanjevac, B., Krstić, M., Babić, V., Govedar, Z. (2021): Regeneration Dynamics and Development of Seedlings in Sessile Oak Forests in Relation to the Light Availability and Competing Vegetation. Forests 12(4), 384: 1-15.

 10. Babić, V. (2008): Klimatske karakteristike Sremskog šumskog područja. Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 99-107.

 11. Babić, V. (2010): Contribution to the study of light regime in sessile oak stands on Fruška Gora. Book of proceedings, International Scientific Conference: Forest ecosystems and climate changes, Institute of Forestry, March 9-10th, Belgrade, Serbia, pp. 35-41. 

 12. Babić, V., Galić, Z., Rakonjac, Lj., Stajić, S. (2011): Microclimate conditions in the stands of sessile oak on acid brown and lessive acid brown soils in Fruska Gora. Book of proceedings, International Scientific Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, pp.135-141.

 13. Babić, V., Krstić, M. (2014): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma na Fruškoj Gori. Šumarstvo br. 3-4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, str. 49-62.