+

Zaštita šuma od požara

Šifra predmeta: MŠ51105/v
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: I semestar - izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Da šumarske inženjere upozna sa šumskim požarima kao i sa merama protivpožarne zaštite

Osposobljenost studenata da procene situaciju na terenu prilikom šumskih požara i preduzmu odgovarajuće mere protivpožarne zaštite u cilju očuvanja šumskih ekosistema.

Teorijska nastava: Zaštita šuma od požara predstavlja jedan od najznačajnijih zadataka modernog šumarstva. Kao sintetska naučna disciplina povezana je sa drugim šumarskim naukama. U okviru Zaštite šuma od požara proučavaju se štete od požara, uzročnici, vrste požara, uslovi za nastanak i širenje požara, mere za detekciju požara, preventivne mere, tehnike gašenja, kao i mere koje se preduzimaju nakon požara. Štete od požara rade se na globalnom i na lokalnom nivou. Pored šteta u šumarstvu proučavaju se i drugi negativni efekti (ljudske žrtve, zdravstveni problemi stanovništva, uništeni objekti, infrastruktura). Štete u šumarstvu rade se prema vrstama požara, pri čemu su najznačajniji požari koji zahvataju krune šumskog drveća. U okviru uzročnika proučava se antropogeni uticaj, kao i dejstvo sila prirode. Vrste požara su podzemni, prizemni (niski), srednji i visoki. Od uslova za nastanak i širenje požara u najvećoj meri se rade vrsta drveća i vremenske prilike. Preventivne protivpožarne mere obuhvataju pravilnu izgradnju šume, uspostavljanje šumskog reda, protivpožarne proseke, biološke protivpožarne pojaseve, propagandne mere, kao i prognozu opasnosti od požara. Gašenje požara se radi prema vrstama požara. Najviše pažnje posvećuje se gašenju visokih požara gde se primenjuju proseke, kontra-požari, avioni i helikopteri.

Praktična nastava: Izrada plana zaštite od požara. Kartiranje gorivog materijala i izrada protivpožarne karte. Praktično upoznavanje sa tehnikama gašenja požara. Alat i oprema za gašenje požara.