+

Osnovi modelovanja rasta šuma

Šifra predmeta: MŠ3104
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

osposobljavanje za rešavanje praktičnih zadataka i kreiranje optimalnih rešenja u oblasti rasta i proizvodnosti šuma, bioindikacije delovanja egzogenih i endogenih faktora na vitalnost i rast šuma, analize diverziteta strukture i elemenata rasta sastojina u cilju optimizacije produkcionog procesa. Stečena znanja treba da osposobe studente za nosioce inovacija i tehnoloških unapređenja u procesu proizvodnje dendromase i obezbeđenja stabilnosti šumskih ekosistema

Osposobljenost za kvantitativnu i kvalitativnu analizu prirasta stabala i sastojina i kreiranje optimalnih rešenja u cilju povećanja nivoa produkcije i vitalnosti stabala i šumskih sastojina

Teorijska nastava: Modeli rasta-postavka i osobine, Osnovni principi modelovanja, Organizovanje baze podataka za izradu modela, Formulisanje i provera hipoteza, Opis modela, Korišćenje modela u istraživanju i praksi, Mogućnosti i ograničenja različitih tipova modela rasta, Zakonitosti rasta i njihova biometrijska formulacija. Priprema i organizacija početnih elemenata za kompleksnu simulaciju rasta. Modeli: rast-klima, rast–stanište, modeli konkurencije, modeli rast-starost, ekofiziološki modeli rasta, modeli krošanja, modeli debljinskog rasta i prirasta, modeli visinskog rasta i prirasta, modeli rasta temeljnice i zapremine stabla i sastojine, modeli gustine sastojina, model mortaliteta stabala, modeli strukture i strukturnog diverziteta, modeli rasta i korišćenja, kvantificiranje mešovitosti i diferenciranja. Regulisanje rasta šuma: cilj regulisanja rasta šuma, formiranje odluka u procesu regulisanja rasta šuma. Optimizacija proizvodnje dendromase

Praktična nastava: Obuhvata rad na terenu i laboratorijsku obradu podataka. Laboratorijski rad obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu prirasta stabala i sastojina i efekata delovanja egzogenih i endogenih faktora na prirast i vitalnost, izradu modela i njihovu aplikaciju u programima regulisanja rasta šuma i optimizacije gazdovanja