+

Studijski i istraživački rad

Šifra predmeta: MPA1201
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

Svi nastavnici odgovarajućih modula master studija

Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 10
Uslov: Nema

Studijski i istraživački rad prethodi izradi master rada, tako da u vezi s tim,  ima nekoliko ciljeva:

 • Osposobljavanje studenata za pronalaženje, prikupljanje, obradu i korišćenje podataka koji su mu neophodni za istraživački rad, a posebno za izradu master rada.
 • Prikupljanje podataka od značaja za temu master rada na master studijama.
 • Da pomogne studentu u preciziranju teme master rada.
 • Stečene veštine u prikupljanju, odabiru i obradi podataka potrebnih za istraživanje;
 • Prikupljeni podaci koji će studentu koristiti za izradu master rada (kao što su: spisak literaturnih izvora, citati autora, karte, fotografije, ilustracije, tabelarni podaci i dr. relevantni izvori informacija).

Predmetni nastavnici upoznaju studente sa načinom prikupljanja podataka za istraživački rad, kao i sa relevantnim izvorima podataka za konkretne teme rada koje student okvirno izabere za svoje polje istraživanja kojim želi da se bavi. Svaki student obavlja konsultacije sa nastavnikom koji je predmetno najbliži željenoj temi istraživanja, odnosno master rada.

Student samostalno radi na prikupljanju podataka relevantnih za željenu temu istraživanja. To podrazumeva:

 • rad u biblioteci na pregledu i obradi literature,
 • rad u računarskoj laboratoriji na prikupljanju podataka sa interneta,
 • rad u laboratoriji na izradi probnih eksperimenata,
 • samostalan rad u studiju na razradi koncepcije plana ili projekta,
 • terenski rad na prikupljanju podataka,
 • samostalan rad na obradi i sistematizaciji prikupljenih podataka,
 • konsultacije sa nastavnicima,
 • ostali načini studijskog i istraživačkog rada

Student izrađuje elaborat koji sadrži bazu podataka o prikupljenim informacijama (spisak literature, kopije podataka, terenske beleške, fotografije i dr.). Nastavnik pregleda i ocenjuje elaborat.