+

Mašine za obradu drveta sa kompjuterskom numeričkom kontrolom

Šifra predmeta: TMPM4B1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje studenata sa mogućnostima rada i primene CNC mašina u preradi drveta. Studenti će steći znanja iz programiranja CNC mašina i moguđnosti primene za određene operacije.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih stručnjaka za rešavanje problema vezanih za poznavanje eksploatacionih mogućnosti i načina rada mašina sa kompjuterskom numeričkom kontrolom i reznog alata.

Teorijska nastava: 

Istorijat razvoja CNC upravljanja. Prednosti CNC upravljanja. Konstrukcija mašina sa CNC upravljanjem. Tipovi kontrolnih ciklusa kod CNC mašina: otvoreni ciklus i zatvoreni ciklus. Pozicioniranje kod mašina sa CNC upravljanjem: direktan i indirektan način. Preciznost mašina sa CNC upravljanjem. Standardni programski jezici. Obradni centri: osnovne karakteristike obradnih centara koji se koriste u preradi drveta, alati, osnovne operacije, delovi mašine. Specijalizovani programi proizvođača mašina. Bezbednost na radu.

Praktična nastava: 

Stručna praksa se održava u preduzećima iz oblasti prerade drevta u kojima studenti snimaju postojeće sisteme sa kompjuterskom numeričkom kontrolom i izrađije seminarski rad a u skladu sa interesovanjem studenta. Pisanje programa. Testiranje i traženje grešaka. Unos programa u mašinu. Provera programa na mašini. Demonstracija rada na mašini.