+

Menadžment malog preduzeća

Šifra predmeta: TMPM7C1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Da studenti steknu saznanja čime se preduzetnik bavi, kako pristupiti poslu i kako voditi posao.

Dobijena saznanja, pomoći će studentima da nauče kako da započnu nov posao i vode preduzeće.

Teorijska nastava: 

Uvod u menadžment malog preduzeća: Menadžment malog preduzeća i preduzetnički menadžment; Preduzetništvo-faktor procesa proizvodnje; Preduzetnički menadžment i nove ekonomske paradigme; Ekonomski ambijent neophodan za razvoj malih preduzeća i preduzetništva; Pojam, uloga i značaj malih preduzeća. Funkcija preduzetničkog menadžmenta: Menadžment i preduzetnički menadžment; Praktična ishodišta preduzetničkog menadžmenta. Poslovna politika-veština upravljanja preduzećem: Poslovna politika i poslovna orijentacija preduzeća; Poslovna politika, strategija i poslovna taktika; Poslovna politika i poslovna logistika; Kreiranje i formiranje poslovne politike; Tekuća politika malog preduzeća; Razvojna politika malog preduzeća

Praktična nastava: 

Obavlja se kroz vežbe u učionici i u malim preduzećima za preradu drveta. Stečena saznanja na predavanjima se razrađuju, analiziraju i upoređuju sa stanjem u praksi