+

Modifikacija drveta hemijskim metodama

Šifra predmeta: TMPM3B1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa tehnološkim postupcima hemijske modifikacije drveta i upoznavanje dejstva određenih hemijskih tretmana na svojstva drveta i drvno-polimernih kompozita.

Studenti stiču saznanja o primeni hemijskih metoda modifikacije drveta i drvno-polimernih kompzita u cilju poboljšanja ciljanih svojstava drveta.

Teorijska nastava: 

Upoznavanje sa nepoželjnim svojstvima drveta (dimenzionalna nestabilnost, podložnost truljenju, foto-degradacija i dr.), kao preduslovom za primenu tehnika modifikacije drveta. Vrste modifikacije drveta. Osvrt na poznavanje strukture i hemijskog sastava ćelijskog zida, mikroporoznosti ćelijskog zida kao bitnih elemenata za primenu postupaka modifikacije drveta; odnos drvo-voda. Hemijska modifikacija drveta; vrste i tehnološki postupci hemijske modifikacije: acetilovanje i drugi postupci; svojstva hemijski modifikovanog drveta. Površinska modifikacija drveta; hemijska modifikacija u cilju postizanja veće hidrofobnosti i/ili poboljšanja adhezivne veze; enzimatska modifikacija; modifikacija plazmom. Modifikacija lumena; „In situ“ polimerizacija monomera u lumenima; metode polimerizacije (slobodni radikali, hemijska inicijacija, vrste katalizatora, inicijacija zračenjem); agensi umrežavanja. Impregnacja polimerima; sredstva impregnacije i tehnološki postupci (kompresiono drvo dobijeno dejstvom toplote i očvršćavanjem smole, Compreg i dr.); vodo-rastvori polimeri i sintetske smole (PEG, Impreg). Svojstva modifikovanog drveta i drvno-polimernih kompozita. Pregled komercijalnih postupaka modifikacije drveta.

Praktična nastava: 

Praktične vežbe iz hemijskih metoda modifikacije drveta i ispitivanja svojstava hemijski modifikovanog drveta i drvno-polimernih kompozita. Izrada seminarskog rada.