+

Nauka o drvetu

Šifra predmeta: TMPM111
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije,
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Cilj kursa je da upozna studente sa građom, fizičkim, mehaničkim i tehnološkim svojstvima drveta, kao i sa greškama i upotrebljivosti najvažnijih domaćih i stranih vrsta drveta.

Sticanje naprednih znanja o građi, svojstvima i upotrebi drveta, kao organskog, anizotropnog i heterogenog materijala.

Teorijska nastava: 

Značaj poznavanja svojstava drveta. Delovi stabla, osnovni izgled, modifikacije i spoljašnje osobine stabla. Makroskopska, mikroskopska i submikroskopska građa drveta. Hemijska građa drveta. Estetska svojstva drveta. Osnovna fizička svojstava drveta (vrste i količine vode u živom i mrtvom drvetu, načini izražavanja i metodi određivanje vlažnosti drveta, gustina drveta i metode određivanja gustine drveta, bubrenje i utezanje drveta, nadmera ili prid na utezanje, unutrašnja naprezanja pri sušenju drveta, toplotna svojstva drveta, toplotna moć drveta. Električna svojstva drveta. Zvučna svojstva drveta. Mehanička svojstava drveta: elastičnost, naponi na pritisak, savijanje, smicanje, torziju, zatezanje i udar. Reološka svojstva drveta. Tvrdoća drveta, otpornost na izvlačenje eksera i vijaka i otpornosta na habanje drveta. Greške drveta. Svojstva i upotrebljivost najvažnijih domaćih i stranih vrsta drveta (hrastovina, bukovina, topolovina, jasenovina, borovina, smrčevina, ariševina, jelovina, grabovina, bagremovina, orahovina, tikovina, palisandrovina, balzovina, ….).

Praktična nastava: 

Vežbe se održavaju saglasno pređenom gradivu na predavanjima i organizovane su po grupama. Studenti rešavaju zadatke i upoznavaju se sa metodama i instrumentima, koji se koriste za ispitivanje svojstava drveta. U laboratoriji se izvode praktične vežbe, u kojima se studenti upoznavaju sa vrstama drveta, mere i izračunavaju osnovna svojstva drveta. U toku vežbi student izrađuje elaborat i radnu svesku. Vrši se provera znanja kroz kontrolni test. Vežbe su podeljene na tri celine U prvoj se studenti upoznaju sa delovima stabla, njegovim osobinama, modifikacijama i spoljašnjim karakteristikama. U drugom delu studenti praktično određuju i izračunavaju osnovna fizička svojstva drveta. Upoznavaju se sa metodama merenja i određuju gustinu, vlažnost, utezanje, tačku zasićenosti vlakanaca i poroznost drveta. U trećoj celini studenti stiču znanja o osnovnim električnim, zvučnim i mehaničkim svojstvima drveta i greškama drveta. Izvode praktične laboratorijske vežbe i rešavaju zadatke iz modula elastičnosti, statičkog i dinamičkog napona na pritisak, savijanja, zatezanja, torzije, smicanja, cepanja i tvrdoće drveta. Na kraju se upoznavaju sa osnovnim greškama drveta koje nastaju usled njegove građe, usled dejstva spoljašnjih faktora, greške boje drveta koje ne umanjuju čvrstoću, greške koje umanjuju čvrstoću drveta.