+

Здравко Поповић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 818
Е-маил: zdravko.popovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 55
Консултације: уторак, 12‒14

Рођен 1960. године у Зеници, где је завршио основну и средњу електротехничку школу. На Шумарском факултету ‒ Институту за прераду дрвета Универзитета у Београду дипломирао 1984. године. Магистарски рад одбранио на Шумарском факултету у Београду 1991. године а докторску дисертацију на истом факултету 1997. године.

Кретање у служби: Први радни однос засновао почетком 1986. у СОУР „Криваја” Завидовићи на пословима технолога у производњи намештаја, након чега је крајем 1986. засновао радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду, када је изабран за асистента-приправника на предмету Својства дрвета.

Каснији избори за:

 • асистента ‒ 1992. године на предмету Својства дрвета,
 • доцента ‒ 1998. године на истом предмету,
 • ванредног професора ‒ 2003. године,
 • редовног професора ‒ 2008. године на ужој научној области Примарна прерада дрвета.

Активности и награде у току студија и рада

Проф. др Здравко Поповић руководио је и био члан за одбрану 6 докторских дисертација, 20 магистарских и већег броја дипломских радова. Био је руководилац следећих реализованих пројеката финансираних од стране Министарстава науке РС, Министарства привреде РС и међународних организација:

 • „Развој нових производа у циљу бољег коришћења дрвне сировине и унапређења извоза прераде дрвета” (2005‒2007);
 • „Истраживање својстава и квалитета дрвета у циљу унапређења технологије пиланске прераде и повећања производње резане грађе” (2008‒2010);
 • „Агенција за дрво-развој кластера дрвопрерађивача Србије” (2006, 2007, 2008, 2009);
 • „ID:WOOD” (2012‒2015).

Истраживач на још 8 пројеката Министарства науке РС у току последњих 25 година. Руководио је или био члан тима за израду преко 30 инвестиционих програма, технолошких пројеката и студија из области прераде дрвета за предузећа из Србије и иностранства. Био је члан Већа грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду и Савета Шумарског факултета у два мандата. Главни и одговорни уредник научно-стручног часописа „Прерада дрвета”. Продекан за финансије Шумарског факултета у три мандата.

Области истраживања: Физичка својства дрвета; механичка својства дрвета; реолошка својства дрвета; дејство гљива трулежница на својства дрвета; истраживања у области технологија прераде дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Објавио је сам или са сарадницима преко 125 радова, од чега више од 60 научних радова са рецензијом објављених у научним или стручним часописима у земљи и иностранству, преко 20 радова саопштених на конгресима и симпозијумима, 1 уџбеник, 1 збирку решених задатака, поглавља у 4 монографије националног значаја и више од 30 студија и пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Биотехничке науке

Ангажовање у настави

На Одсеку за технологије дрвета Шумарског факултета у Београду изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама из следећих предмета:

Основне академске студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Основне струковне студије:

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2013

Поред тога, на Одсеку за шумарство Шумарског факултета у Београду изводи наставу из предмета Својства дрвета. Осим наставе на матичном факултету, као гостујући професор, изводи наставу на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци из предмета Анатомија и својства дрвета, Основи прераде дрвета, на основним, и Механичка прерада дрвета, на мастер студијама. На Машинском факултету Универзитета у Сарајеву изводи наставу на предмету Пиланска прерада дрвета.

Одабрани научни радови

 • „Утицај влажности и температуре на модул еластичности и савитљивост буковог дрвета”, магистарска теза јавно одбрањена 17. 5. 1991. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
 • „Феномен течења аксијално притиснутог ламелираног јеловог дрвета под константним и променљивим оптерећењем”, докторска дисертација јавно одбрањена 30. 5. 1997. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
 • Закић, Б, Поповић, З.(1995): „Реолошка својства дрвета”, Материјали и конструкције, бр. 3‒4, стр. 20‒41, (прегледни рад), Београд.
 • Поповић, З., Закић, Б., Шошкић, Б. (1996): „Creep factor determination for physical nonlinearity in 2nd order theory“, Proceedings of the International Wood Engineering Conference, Vol.4, pp 265‒273, New Orleans, Luisiana, USA, october 28‒31.
 • Закић, Б., Поповић, З., Чакић, Б. (1997): “Physical non-linearity in 2nd order theory of wood structures”, Proceedings of the second Serbian-Greek symposium on solid mechanics, SANU, Book 3, pp 273‒286, Belgrade.
 • Поповић, З. (1997): „Механо-сорпциони ефекат код течења аксијално притиснутог јеловог дрвета“, Proceeding book of the 3rd ICFWST; Шумарски факултет, Београд.
 • Поповић, З., Мирић, М., Тодоровић, Н. (2003): “Macroscopic characteristics of beech wood from coppice forests”, Proceedings. International scientific conference “50 years University of forestry”, 1‒2 април, Софиа, Булгариа, пп. 88‒93.
 • Поповић, З. Шошкић, Б., Мирић, М., (2006): “Effect of moisture and temperature on some mechanical properties of beechwood”, Proceedings of the 5th IUFRO Symposium “Wood structures and properties ‘06” held on September 3‒6,2006 ин Слиач-Сиелница, Словакиа, пп 349‒355.
 • Тодоровић Небојша, Поповић Здравко, Милић Горан, Попадић Ранко: „Estimation of Heat-Treated Beechwood Properties by Color Change“, BIORESOURCES, (2012), вол. 7 бр. 1, стр. 799‒815.
 • Тодоровић Небојша, Поповић Здравко, Милић Горан: „Estimation of quality of thermally modified beech wood with red heartwood by FT-NIR spectroscopy“, WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2015), вол. 49, бр. 3, стр. 527‒549.