+

Patologija drveta – lignikolne gljive

Šifra predmeta: TMPM5A2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa bioekološkim karakteristikama lignikolnih gljiva, kao i sa najvažnijim vrstama truležnica.

Ovladavanje potrebnim znanjima o lignikolnim gljivama kao uzročnicima propadanja drveta i uslovima za pojavu truleži, radi sprovođenja mera racionalne zaštite.

Teorijska nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Razmnožavanje i razviće lignikolnih gljiva, način ostvarivanja infekcije i širenje gljiva. Ishrana gljiva, stepen parazitizma i uticaj na svojstva drveta. Osnovi sistematike gljiva i najvažnje truležnice.Podela prema stanju drevta koje napadaju. Bioekologija najvažnijih truležnica. Obojavanje drveta. Fitosanitarni pregled. Domaći propisi i standardi. Karantin. Propisi EU i kontrola zdravstvenog stanja drveta u prometu.

Praktična nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Razmnožavanje i razviće lignikolnih gljiva, način ostvarivanja infekcije i širenje gljiva. Ishrana gljiva, stepen parazitizma i uticaj na svojstva drveta. Osnovi sistematike gljiva i najvažnje truležnice.Podela prema stanju drevta koje napadaju. Bioekologija najvažnijih truležnica. Obojavanje drveta. Fitosanitarni pregled. Domaći propisi i standardi. Karantin. Propisi EU i kontrola zdravstvenog stanja drveta u prometu.