+

Planiranje i programiranje proizvodnje na pilanama

Šifra predmeta: TMPM1C1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje sa principima i problemima planiranja, programiranja i projektovanja prerade drveta na pilanama

Sticanje znanja i veština za planiranje proizvodnje i izradu plana i programa piljenja oblovine u proizvode pilanske prerade drveta u zavisnosti od vrste tehnološkog procesa i programa proizvodnje

Teorijska nastava: 

Plan piljenja, program piljenja, određivanje vrste i broja mašina, operativno programiranje, angažovanje proizvodnih kapaciteta i analiza programa za primarno i sekundarno piljenje, program rada na stovarištima trupaca i rezane građe, uticaj tehnologije prerade na raspored sredstava rada u pilani, pilane za preradu četinara, lišćara i egzota, metode mehanizovanja i osavremenjavanja tehnologije i tehnike rada na pilanama.

Praktična nastava: 

Vežbe- Program piljenja u procesu piljenja i procesu manipulisanja sirovinom i rezanom građom. Savremeno opremanje i organizovanje procesa piljenja u pilanama različitog stepena tehničke i tehnološke opremljenosti. Seminarski rad. Terenska nastava- Upoznavanje sa mogućnostima racionalne prerade različitih vrsta i kvaliteta drveta.