+

Ранко Попадић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 823
Е-маил: ranko.popadic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 48
Консултације: Консултације се заказују мејлом и одржавају се свакодневно, у договореним терминима

Ранко Попадић је рођен 1965. године у Београду, где је завршио основну, средњу школу и Шумарски факултет, Одсек за обраду дрвета. У оквиру програма запошљавања талената, од 1993. до 1995. године радио је као стручни сарадник на Шумарском факултету, на Катедри примарне прераде дрвета. Од 1996. је, у различитим звањима, на предмету Прерада дрвета на пиланама.

Магистарски рад „Утицај основа примарног пиљења на искоришћење букове обловине и сортиментну структуру резане грађе” одбранио је 2006, а докторску дисертацију „Истраживање утицаја пречника и квалитета букове обловине на количину главних и споредних производа у пиланској преради дрвета” 2014. године на Шумарском факултету у Београду. Аутор је већег броја радова у часописима и на научним скуповима, као и једног броја технолошких пројеката. Такође, учествовао је и у реализацији више научних пројеката.

Највећи број научних радова Ранка Попадића посвећен је пиланској преради, односно, начинима прераде и искоришћењу букове сировине. Осим тога, бавио се изучавањем топола и јеле, као и неким теоријским аспектима пиланске прераде. Један број радова третира области сушења дрвета и израде фурнира, док је значајан број референци из својстава дрвета.

Осим наставе на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, Ранко Попадић је изводио наставу на Шумарском факултету у Бањој Луци и на Машинском факултету Универзитета у Сарајеву. Такође, један део активности посветио је сарадњи са привредом. Стручне активности везане су за премер и оцену квалитета резане грађе, одређивање различитих норматива у пиланској преради, као и друге стручне проблеме.

На Универзитету у Београду – Шумарском факултету учествује у раду различитих тела, комисија и Већа. Члан је организационог и програмског одбора конференције „Дрвна индустрија и шумарство Србије” и Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. Био је члан редакције часописа Прерада дрвета, а рецензент је у међународним и домаћим часописима.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Прерада дрвета на пиланама; својства дрвета; хидротермичка обрада дрвета; фурнири и слојевите плоче.

Ангажовање у настави

На Одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета:

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

струковне студије

Одабрани научни радови

  • Главашки Л., Попадић Р. (1997): „The Influence of Different Properties on Processing and Application of Poplar Wood”, 6 стр., рад изложен на “The 3th International Conference on the Development of Forestry and Wood Sciense/Technology, штампан у зборнику радова, том I, стр. 445‒450, Београд‒Гоч.
  • Шошкић Б., Попадић Р. (2003): „Избор технолошких поступака при наменској пиланској преради дрвета”, Прерада дрвета бр. 2, година I, стр. 11‒19, Београд.   http://preradadrveta.sfb.bg.ac.rs/images/arhiva/2003/br%2002/pd_02_02.pdf
  • Шошкић Б., Попадић Р. (2007): „Утицај квалитета букове обловине на структуру главних и споредних производа у пиланској преради”, Прерада дрвета, бр. 20, стр. 11‒16, октобар‒децембар 2007, Београд. http://preradadrveta.sfb.bg.ac.rs/images/arhiva/2007/br%2020/pd20_02_uticaj_kvaliteta_bukove_oblovine.pdf
  • Шошкић Б., Ловрић А., Попадић Р. (2008): „Утицај квалитета трупаца на квантитативно искоришћење јелове обловине при једнофазном технолошком поступку пиланске прераде”, Прерада дрвета бр. 21‒22, Шумарски факултет, стр. 5‒8, Београд.

http://preradadrveta.sfb.bg.ac.rs/images/arhiva/2008/br%2021-22/pd%2021-22%2001%20uticaj%20kvaliteta%20trupaca.pdf

  • Мандић М., Тодоровић Н., Попадић Р., Данон Г. (2011): „Утицај својстава дрвета и технолошких параметара обраде на снаге резања при обради термички модификованог буковог дрвета глодањем”, Гласник Шумарског факултета 104, стр. 109‒124, Шумарски факултет, Београд.

http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/104/09.pdf

  • Тодоровић Н., Поповић З., Милић Г., Попадић Р. (2012): „Estimation of heat-treated beechwood properties by color change, BioRes. 7(1), стр. 799‒815.

https://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_1_0799_Todorovic_PMP_Heat_Treat_Beach_Color_Change_2397.pdf

  • Милић Г., Колин Б., Ловрић А., Тодоровић Н., Попадић Р. (2013): „Drying of beech (Fagus sylvatica L.) timber in oscillation climates: drying time and quality”, HOLZFORSCHUNG, vol. 67 br. 7, str. 805‒813.

http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2012-0203/hf-2012-0203.xml?format=INT

  • Popadić R., Šoškić B., Milić G., Todorović N., Furtula M. (2014): „Influence of the Sawing Method on Yield of Beech Logs with Red Heartwood”, Drvna industrija 65 (1): 35‒42.

http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf//Drv%20Ind%20Vol%2065%201%20Popadic.pdf

  • Popadić R., Kolin B., Milić G., Todorović N. (2015): „Influence of heat treatment on water adsorption of beech wood”, rad izložen na: Second International Scientific Conference „WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN”, 30th August – 2nd September, 2015 University Congress Centre, OHRID, Republic of Macedonia, štampan u zborniku radova, str. 131‒137.

http://www.fdtme.ukim.edu.mk/en/conference-2015/Proceedings-Ohrid-2015.pdf

  • Milić G., Todorović N., Popadić R. (2015): Uticaj parenja na kvalitet sušenja i boju rezane građe bukve, Glasnik Šumarskog fakulteta 112, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (83-96), DOI:10.2298/GSF1512083M.

http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/112/05.pdf