+

Tehnologija proizvodnje drvnih biogoriva

Šifra predmeta: TMPM8A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

dr Danon J. Gradimir, dr Mladen A. Furtula

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Osposobiti buduće stručnjake da rade u oblasti proizvodnje čvrstih goriva na bazi drveta.

Osposobljavanje studenata master studija da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu da rade na projektima za određivanje primene mogućih tehnologija proizvodnje čvrstih goriva na bazi drveta, kao i vođenje takvih postrojenja.

Teorijska nastava:

Sadržaj energije u drvetu: hemijski sastav drveta, vlažnost drveta, toplotna moć, postupci izračunavanja toplotne moći, gustina energije, energetske ekvivalencije. Proizvodnja cepanog drveta: postupci, oprema pakovanje, skladištenje i isporuka. Bilans materijala i energije. Proizvodnja sečke: postupci, oprema, pakovanje, skladištenje i isporuka. Bilans materijala i energije. Proizvodnja briketa: karakteristike ulazne sirovine: sadržaj vlage, sadržaj i sastav pepela. Teorija briketiranja: primenjeni pritisci, korišćenje veziva, mehanizam sabijanja. Tehnologije briketiranja: zavojna presa, klipna presa, ostale tehnologije briketiranja. Karakteristike sabijanja drvne biomase: dimenzije čestica, uticaj vlage, uticaj temperature, aditivi. Proces briketiranja: prosejavanje, drobljenje, sušenje, predgrevanja, sabijanje, hlađenje, pakovanje i isporuka. Korišćena oprema. Bilans materijala i energije. Proizvodnja peleta: karakteristike ulazne sirovine: sadržaj vlage, sadržaj i sastav pepela, teorija peletiranja. Postupak peletiranja: priprema sirovine (postupci delovanja vodenom parom, torifikacija), sušenje, kondicioniranje, peletiranje, hlađenje, kontrola, pakovanje, skladištenje i isporuka. Bilans materijala i energije. Proizvodnja drvenog uglja: karakteristike ulazne sirovine, proces karbonizacije drveta, stepen iskorišćenja karbonizacije, svojstva dobijenog drvenog uglja, oprema za pougljavanje. Bilans materijala i energije.