+

Teorija adhezije kompozita od usitnjenog drveta

Šifra predmeta: TMPM3A2
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Opšti uslovi

Produbljeni teoretski pristup problematici lepljenja u drvnoj industriji. Sistematsko i sveobuhvatno proučavanje interakcije tečnog adhezivnog sistema i drvnog adherenta sa akcentom na variranje adhezivne formulacije, sa jedne i karaktera drvne površine u hemijskom i fizičkom smislu sa druge strane.

Studenti stiču saznanja o destvu i sadejatvu procesnih parametara lepljenja, koja ih osposobljavaju za uspešnije modelovanje svojstava kvaliteta kompozita na bazi drveta.

Teorijska nastava: Molekulska struktura, funkcionalne grupe, njihov raspored i uticaji na karakter i polarnost molekula; interakcije permanentnih dipola, vodonične veze, Van der Valsove (Van der Waals) i Londonove (London) disperzione sile; heteropolarne i homopolarne kovalentne veze; kritična površinska energija kao pokazatelj  kvašenja, parametar rastvorljivosti u određivanju kompatibilnosti adheziva i adherenta, kritični površinski napon; lepljenje čvrstih adherenata sa tečnim adhezivom, kvašenje i kontaktni ugao, Laplasova (Laplace) kapilarna teorija i teorija toroida, termodinamičke osnove adhezije; inicijalni koeficient rasprostiranja tečnosti na čvrstoj površini, visoko i nisko energetske čvrste površine; struktura i šema adhezivne veze, kretanje adheziva – tečenje, transfer, kvašenje i penetracija; reološki efekti adheziva na formiranje veze, uticaj mehanizma, brzine, stepena i integriteta očvršćavanja adheziva na karakteristike adhezivne veze, uticaj anatomske građe, hemijskog karaktera i hrapavosti lignocelulozne površine na karakteristike adhezivne veze. Izbor adheziva u odnosu na drvni adherent i uslove primene.

Praktična nastava: Laboratorijske vežbe – izrada epruveta, karakterisanje lepkova, priprema receptura i poređenje njihovih efkata sa aspekta jačine lepljenog spoja, dubine penetracije, pravca prodiranja, uticaja površine podloge u zavisnosti od vida rezanja. Stručna praksa se izvodi u fabrikama iz oblasti prerade drveta po zadatoj temi koja je u skladu sa osnovnim problemom teme koju je student izabrao.