+

Zaštita drvne sirovine na stovarištima

Šifra predmeta: TMPM5C2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: upisane diplomske (master) studije

Upoznavanje studenata sa načinima i metodima zaštite drvne sirovine za vreme lagerovanja na stovarištima preduzeća koja se bave preradom drveta..

Ovladavanje potrebnim znanjima o metodima i preparatima za zaštitu drvne sirovine radi potpunije primene principa maksimalnog kvantitativnog i kvalitativnog iskorišćenja.

Teorijska nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Tipovi i vrste stovarišta, uređenje stovarišta i njegova higijena. Pravilna manipulacija drvetom i njegovo pravilno čuvanje. Glavni izazivači propadanja drveta na stovarištima: vrste, značaj, tok i posledice. Uslovi za nastanak oštećenja sirovine. Izrada elaborata za zaštitu sirovine na stovarištu.

Praktična nastava:

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Pregled stovarišta, dijagnoza napada, vrste uzročnika i intenziteta, kao i obima nastale štete. Preporuka za sanaciju: metodi i preparati. Sigurnosni aspekti zaštite drveta. Izrada elaborata za sprovođenje zaštitnog tretmana. Preventivna i represivna zaštita sirovine. Kalendar opasnosti od napada štetočina.