+

Matematika

Šifra predmeta: EI31101
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Da se studenti upoznaju sa osnovama više matematike; da saznaju o pripremi podataka za obradu, ispitivanju funkcionalne zavisnosti, izračunavanju površina i zapremina figura i tela u ravni i prostoru, da postave matematičke modele za jednostavne procese u prirodi, da ih reše.

Osposobljenost studenta da na višim godinama fakulteta savladjuju nastavno gradivo iz stručnih predmeta korišćenjem matematičkih saznanja, da praktično primenjuju matematičke formule, da logički misle, da analiziraju i sistematizuju svoje znanje

Teorijska nastava:
 1. MATRICE I DETERMINANTE
 2. ELEMENTI VEKRORSKE ALGEBRE
 3. NIZOVI I REDOVI
 4. FUNKCIJE
 5. GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA
 6. IZVOD FUNKCIJA
 7. PRIMENA IZVODA
 8. PARCIJALNO POLAGANE PREĐENE 1/2 GRADIVA
 9.  INTEGRALI
 10. ODREĐEN INTEGRAL I NJEGOVA PRIMENA
 11. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE
 12. fUNKCIJE DVE PROMENLJIVE
 13. DRUGI DEO ISPITA

Praktična nastava: Vežbe-rešavanje primera zadataka po nastavnim jedinicama.