+

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса

СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА
(240 ЕСПБ)

I  година

I семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Математика 5 3+3
Петрографија са геологијом 6 2+2
Нацртна геометрија 6 3+3
Хемија 4 2+2
Шумарска екоклиматологија 5 3+1
Страни језик 4 4+0
II семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Страни језик (наставак) 4 3+0
Геодезија са основама ГИС-а 5 3+3
Ботаника 6 3+3
Дендрологија 6 3+3
Oснови заштите животне средине 5 2+3
Изборни предмет 1    
Изборни предмет 1
Социологија (2+2)
Инжењерска графика (2+2)

II  година

III семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Шумарска фитоценологија 5 3+2
Хидрогеологија са геоморфологијом 7 4+4
Педологија 8 4+4
Техничка механика 4 2+2
Изборни предмет 2 6  
IV семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Материјали у противерозионим радовима 7 4+4
Основи геотехнике у бујичарству 7 4+4
Семенарство и расадничарство 4 2+2
Примена ГИС-а у заштити земљишних и водних ресурса 6 2+3
Изборни предмет 3 6 3+2
Изборни предмет 2 Изборни предмет 3
Физика земљишта (3+2) Исхрана биља (3+2)
Статистика (3+2) Заштита флористичког диверзитета (3+2)

III  година

V семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Основи гајење шума 6 3+2
Хидраулика у заштити земљишних и водних ресурса 7 4+4
Механизација у противерозионим радовима 5 2+3
Изборни предмет 4 5  
Бујични токови и ерозија 7 3+3
VI семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Бујични токови и ерозија (наставак) 7 3+4
Конзервација земљишта 7 3+4
Заштита вода 6 3+3
Изборни предмет 5 5  
Изборни предмет 6 5  
Изборни предмет 4 Изборни предмет 5 Изборни предмет 6
Водопривреда брдско-планинских подручја (3+2) Природне непогоде (3+2) Аерозагађења и шумска земљишта (3+3)
Еколошка класификација деградираних станишта (3+2) Управљање земљишним и водним ресурсима у заштићеним подручјима (3+2) Управљање наносом (3+3)

 

IV  година

VII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Коришћење водa шумских подручја 6 3+3
Мелиорације земљишта 6 3+4
Пројектовање у бујичарству 6 3+4
Изборни предмет 7 5  
Шумске мелиорације 7 3+3
VIII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Шумске мелиорације (наставак) 7 3+3
Организација противерозивних радова 6 4+3
Економика заштите природних ресурса 6 4+3
Изборни предмет 8 5  
Завршни рад 6  
Изборни предмет 7 Изборни предмет 8
Просторно уређење ерозионих подручја (2+2) Земљиште и технике биоинжењеринга (2+2)
Рекултивација јаловишта (2+2) Рестаурација бујичних сливова (2+2)