+

Шумарство

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШУМАРСТВО (240 ЕСПБ)

I  година

I семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Математика 5  3+3
Шумарска ботаника и анатомија дрвета 8 4+4
Петрографија са геологијом 4 2+2
Шумарска екоклиматологија 4 3+1
Хемија 4 2+2
Изборни предмет 1 3  
Страни језик 4  
II семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Страни језик 4 4+0
Дендрологија 7 3+3
Геодезија и ГИС 7 3+3
Физиологија биљака 3 2+2
Изборни предмет 2 4  
Теренска настава 3  
Изборни предмет 1 Изборни предмет 2 Страни језик
Социологија  (2+0) Систематика лековитог биља (2+2) Енглески (4+0)
Основи економије (2+0) Клима шумских и урбаних подручја Србије (2+2) Руски (4+0)
    Немачки (4+0)
    Француски (4+0)

II  година

III семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Шумарска фитоценологија 5  3+2
Педологија 8  4+4
Шумарска генетика 5  2+2
Механизација у шумарству 4 3+2
Шума и животна средина 4 2+1
Изборни предмет 3 4  
IV семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
 Шумска транспортна средства 8 4+4
 Типологија шума 4 2+2
 Ловство са заштитом ловне фауне 7 4+4
 Изборни предмет 4 4  
 Изборни предмет 5 4  
 Теренска настава 3  
Изборни предмет 3 Изборни предмет 4 Изборни предмет 5
 Статистика (2+1)  Оплемењивање биљакa (2+2)  Болести украсних биљака  (2+2)
 Својства дрвета (2+1)  Штеточине украсних биљака (2+2)  Исхрана биља (2+2)
Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији (2+1)    Шумска хидрологија (2+2)
     

III  година

V семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Дендрометрија 7 4+4
Шумска фитопатологија 7 4+4
Екологија гајења шума и Гајење шума I 6 3+2
Искоришћавање шума I и II 5 3+2
Изборни предмет 6 3  
VI семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Екологија гајења шума и Гајење шума I 6 3+3
Коришћење недрвних шумских производа 2 2+0
Шумарска ентомологија 7 4+4
Семенарство, расадничарство и пошумљавање 7 4+4
Изборни  предмет 7 2  
Теренска настава и школска пракса 4  
Изборни предмет 6 Изборни предмет 7
Мониторинг здравственог стања шума (2+0) Заштита на раду у искоришћавању шума  (2+0)
Коришћење ловне фауне (2+0) Плантажно шумарство (2+0)
Еколошка класификација обешумљених и деградираних  станишта (2+0) Еколошко-типолошки основ у заштити природе (2+0)
   

IV  година

VII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Раст и производност шума  7 4+4
Заштита шума 6 3+3
Трговина шумским производима 2 2+0
Економика шумарства 3 2+2
Планирање газдовања шумама 6  3+3
Изборни предмет 8 3  
Изборни предмет 9 3  
VIII семестар
Назив предмета  Број ESPB Број часова
Планирање газдовања шумама 5  3+3
Гајење шума II 5 2+2
Организација и пословање у шумарству 3  3+2
Изборни предмет 10 4  
Теренска настава  и  школска пракса 8  
Завршни рад    
Изборни предмет 8 Изборни предмет 9 Изборни предмет 10
Економска географија шумских ресурса (2+0) Основи гајења низијских шума (2+0) Предузетништво и мала и средња предузећа у шумарству  (2+0)
Информациони системи у шумарству (2+0) Шумарска политика и законодавство (2+0) Продукција и прираст биомасе брзорастућих шума и шумских плантажа (2+0)
Гајење шума посебне намене (2+0) Планирање управљања заштићеним подручјима (2+0) Маркетинг шумских производа (2+0)
Oснови механичке прераде дрвета (2+0) Ихтиопотенцијали шумских екосистема (2+0) Шумски ксилофагни инсектии лигниколне гљиве (2+0)