+

Statistika

Šifra predmeta: EI32317
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položen ispit iz matematike

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumevanja statističkih principa, slučajne promenljive, statističkog ocenjivanja, testiranja statističkih hipoteza i regresione i korelacione veze slučajnih promenljivih, analize vremenskih serija i relativnih brojeva i indeksa.

Veština primena statističkih metoda i kompjuterska obrada statističkih podataka i zaključivanje na osnovu dobijenih rezultata.

Teorijska nastava  Uvod: osnovni skup, uzorak, jedinice posmatranja, obeležje posmatranja, prost slučajni uzorak, statističke serije i tabele; Empirijske raspodele: distribucija frekvencija i pokazatelji statističke serije (srednje vrednosti, mere varijacija i mere oblika); Teorijske raspodele: normalna, Binomna, Poasonova, Studentova, Fišerova, χ2,Eksponencijalna; Metod uzorka: Raspodele parametara uzorka; Statističke ocene parametara osnovnog skupa: tačkaste i intervalne ocene; Testiranje statističkih hipoteza: o srednjoj vrednosti, proporciji, analiza varijanse, testiranje neparametrijskih hipoteza χ2-testom; Korelacija i regresija: prosta linearna regresija (ocena parametara, testiranje značajnosti, interpolacija i ekstrapolacija), koeficijent korelacije i testiranje njegove značajnosti; Analiza vremenskih serija: komponente vremenskih serija, metode izravnjanja, metod pokretnih proseka i linearni trend; Relativni brojevi: strukture, dinamike, individualni i agregatni indeksi.

Praktična nastava: Praktična nastava se održava za sve oblasti.