+

Melioracije zemljišta

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Nastavnici:

dr Snežana Belanović Simić, vanr. prof.; dipl. inž Predrag Miljković, saradnik u nastavi

Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 1
Uslov: Upisan semestar

Praktično upoznavanje studenata sa metodama određivanja sadržaja vlage u zemljištu, sa sistemima navodnjavanja i odvodnjavanja, kao i merama poboljšanja hemijskih svojstava zemljišta.

Osposobljavanje studenata za praktično rešavanje problema iz ove oblasti na konkretnim primerima i izvedenim objektima.

U toku stručne prakse studenti se upoznaju sa metodama određivanja zemljišne vlage i terenskim metoda za određivanje hidrauličkog konduktiviteta. Studenti praktično na prostoru Nastavne baze Beograd neutronskim meračem vlage zemljišta određuju trenutnu vlagu u zemljištu. Hidraulički konduktivitet zemljišta studenti određuju “Auger – hole’’metodom ili inverznom “Auger – hole’’metodom. Takođe u toku terenske nastave upoznaju se sa sistemima za navodnjavanje (načinom navodnjavanja i funkcionisanja kao i efikasnosti sistema).