+

Šumska fitopatologija

Šifra predmeta: Š3526
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Položeni ispiti iz Botanike, Genetike i Dendrologije

Nastava iz predmeta Šumska fitopatologija ima za cilj da studente upozna sa osnovnim karakteristikama bolesti šumskog drveća, biologijom patogenih organizama, metodom borbe protiv ovih organizama i zaštite šuma u cilju povećanja proizvodnje kvalitetnog drveta i očuvanja šumskih ekosistema.

Potpuna osposobljenost studenata da prepoznaju patogena i preporuče odgovarajuće mere borbe protiv parazitnih bolesti u šumama.

Teorijska nastava: Uvod; značaj biljnih bolesti za šumsku privredu; definicija i klasifikacija bolesti; Simptomatologija. Fitopatogene gljive: osnovi morfologije talusa, plodonosnih tela i reproduktivnih organa; fiziologija gljiva, izvor ishrane, vidovi parazitizma, patogena svojstva, životni ciklus i reproduktivna moć. Uticaj najvažnijih ekoloških činilaca na razvoj patogenih mikroorganizama i pojavu epifitocija i uspostavljanje biološke ravnoteže u ekosistemu koji se naziva šuma. Osetljivost, otpornost i imunitet biljaka prema patogenim agensima. Fitopatogene bakterije: glavne osobine fitopatogenih bakterija. Fitopatogeni virusi: osobine virusa i osnovni simptomi viroza. Parazitne cvetnice: biologija, način ishrane, tipovi oštećenja i mere borbe. Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka. Neinfekcione bolesti. Osnovi biljne profilakse i terapije: principi i metode borbe protiv fitopatogenih mikroorganizama; otpornost biljaka i selekcija na otpornost kao vid indirektne mere borbe protiv biljnih bolesti.

Praktična nastava: Patogene (parazitne) gljive prouzrokovači mikoza: Phylum Ascomycota, Phylum Basidiomycota, Phylum Oomycota i zbirne grupe Fungi imperfecti (Deuteromycetes) U toku nastave posebna pažnja biće posvećena proučavanju parazitnih gljiva u šumskim rasadnicima, šumskim kulturama, plantažama mekih lišćara i prirodnim šumama. Upoznavanje morfoloških karakteristika gljiva i mogućnosti determinacije prouzrokovača obolenja. Osnovi sistematike gljiva.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe