+

Organizacija prostora

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 6
Uslov: Upisana treća godina studija

Utvrđivanje gradiva posle odslušanog kursa i praktična primena saznanja u analizi postojećih osnova objekata i određivanju odgovarajućih rešenja novih prostornih organizacija, kao i pravilno vrednovanje tehničkih mogućnosti i investicionih ulaganja pri realizaciji projekata.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta.

Upoznavanje profila komanije, njenih ciljeva i mogućnosti. Praćenje tekućih izrada projektnih zadataka, tehničke pripreme i realizacije. Vođenje dnevnika stručne prakse.