+

Енглески језик у пословној комуникацији

Шифра предмета: СТДИПОД045
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Да студентима пружи основна знања за коришћење пословног енглеског језика у  комуникацији са пословним партнерима из иностранства.

Располагање потребним знањима за остваривање пословне комуникације са ино-партнерима.

Теоријска настава:

Commercial Correspodence
Content and style of commercial letters
Contracts
Orders, Payment, Complaints and adjustments
Credit, banking
Agents and agencies
Transportation and shipping
Insurance
Electronic correspodence
Miscellaneous correspodence
Personal appointments
Вежбе: Израда пословних писама на енглеском језику. Тумачење уговора на енглеском језику.

Студијски истраживачки рад: Спровођење истраживања за потребе израде семинарског рада на задату тему.