+

Међународне пословне финансије

Шифра предмета: СТДИПОД043
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:

др Слађана Бенковић, др Славица М. Петровић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Упознавање студената са финансијским аспектима послова у извозу и увозу производа од дрвета, финансијским инструментима и прописима из ове области у Србији и Европској унији.

Располагање знањима за успешну реализацију плаћања и наплате робе и услуга у пословима увоза и извоза производа од дрвета.

Финансијски аспкет пословних трансакција. Појам и дефиниције платног биланса. Међуанродна кретања капитала. Међународна тржишта капитала. Међународни финансијски, монетарни и банкарски систем. Системи и начини плаћања и обезбеђења наплате у међународном пословању. Појам и врсте акредитива. Остали финансијски инструменти (инкасо, банкарска дознака, чек, меница, кредитно писмо, гаранције, јемство, осигурање извозних кредита). Међународне финансијске организације. Предузеће као корисник кредита у међународном пословању. Врсте кредита. Предузеће као корисник банкарских услуга у међународном пословању. Мерџери и аквизиције. Анализа финансијских перформанси предузећа. Пословни и финанијски разик. Правна регулатива из области финансијског пословања у Србији и Европској унији.

Вежбе: Документа код међународних плаћања и начини њиховог попуњавања

 

Студијски истраживачки рад: Спровођење истраживања за потребе израде семинарског рада на задату тему.