+

Међународни маркетинг производа од дрвета

Шифра предмета: СТДИПОД03
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Упознавање студената са начелима и принципима међународног маркетинга производа од дрвета с посебним освртом на методе наступа, позиционирања и освајања тржишта. Поред наведеног циљ курса је упознавање студената са појмом и различитим елементима конкурентности производа од дрвета на међународном тржишту.

Располагање знањима за успешно бављење пословима међународног маркетинга у извозу производа од дрвета на инострана тржишта.

Појам, значај и улога међунродног маркетинга производа од дрвета. Маркетинг микс производа од дрвета. Концепт маркетинг микса за различита циљна тржишта производа од дрвета. Инструменти маркетинг микса: производ, цена, промоција и дистрибуција.

Производ као елеменат маркетинг микса. Појам и подела производа са становишта маркетинга. Подела и појмовно одређење производа од дрвета према ФАО класификацији. Обележја производа примарне и финалне прераде дрвета и маркетинг стратегије. Цена као елеменат маркетинг микса. Појам, врсте и значај цена са становишта маркетинга. Одређивање цена. Развој цена резане грађе, фурнира и  плоча на бази дрвета из умерене и тропске зоне од 1960.године до данас. Развој цена производа примарне прераде дрвета у Србији.

Промоција као елеменат маркетинг микса. Појам, улога и значај промоције. Значај и начин промоције производа, тржишта, цена и дистрибуције производа од дрвета. Стратегијe промоције производа од дрвета. Најзаступљенији начини промоције производа финалне прераде дрвета у Србији и појединим тржиштима Европе. Маркетинг информациони система (МИС).

Дистрибуција као елеменат маркетинг микса. Појам и улога дистрибуције производа. Канали дистрибуције производа од дрвета у најзначајнијим земљама Европске уније. Конкурентност као елемент маркетинга. Појам, значај и анализа конкурентности производа од дрвета. Ценовна и неценовна конкурентност произвоида од дрвета. SWOT анализа. Портфолио матрица.

Сертификација и стандардизација као инструменти маркетинга. Међународни маркетинг. Потенцијалне користи од извозног маркетинга. Ефекти извоза. Ефекти увоза. Мотиви извоза. Стратегија уласка предузећа на инострана тржишта. Фактори од значаја за избор метода. Маркетинг микс у извозу производа од дрвета. Директан и индиректан извоз производа од дрвета и улога трговачких компанија, брокера, агената и осталих учесника у извозним пословима. Атести, сертификати и еко означавање у међународном маркетингу производа од дрвета.

Студијски истраживачки рад: Спровођење истраживања за потребе израде семинарског рада на задату тему.