+

Međunarodni marketing proizvoda od drveta

Šifra predmeta: STDIPOD03
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa načelima i principima međunarodnog marketinga proizvoda od drveta s posebnim osvrtom na metode nastupa, pozicioniranja i osvajanja tržišta. Pored navedenog cilj kursa je upoznavanje studenata sa pojmom i različitim elementima konkurentnosti proizvoda od drveta na međunarodnom tržištu.

Raspolaganje znanjima za uspešno bavljenje poslovima međunarodnog marketinga u izvozu proizvoda od drveta na inostrana tržišta.

Pojam, značaj i uloga međunrodnog marketinga proizvoda od drveta. Marketing miks proizvoda od drveta. Koncept marketing miksa za različita ciljna tržišta proizvoda od drveta. Instrumenti marketing miksa: proizvod, cena, promocija i distribucija.

Proizvod kao elemenat marketing miksa. Pojam i podela proizvoda sa stanovišta marketinga. Podela i pojmovno određenje proizvoda od drveta prema FAO klasifikaciji. Obeležja proizvoda primarne i finalne prerade drveta i marketing strategije. Cena kao elemenat marketing miksa. Pojam, vrste i značaj cena sa stanovišta marketinga. Određivanje cena. Razvoj cena rezane građe, furnira i  ploča na bazi drveta iz umerene i tropske zone od 1960.godine do danas. Razvoj cena proizvoda primarne prerade drveta u Srbiji.

Promocija kao elemenat marketing miksa. Pojam, uloga i značaj promocije. Značaj i način promocije proizvoda, tržišta, cena i distribucije proizvoda od drveta. Strategije promocije proizvoda od drveta. Najzastupljeniji načini promocije proizvoda finalne prerade drveta u Srbiji i pojedinim tržištima Evrope. Marketing informacioni sistema (MIS).

Distribucija kao elemenat marketing miksa. Pojam i uloga distribucije proizvoda. Kanali distribucije proizvoda od drveta u najznačajnijim zemljama Evropske unije. Konkurentnost kao element marketinga. Pojam, značaj i analiza konkurentnosti proizvoda od drveta. Cenovna i necenovna konkurentnost proizvoida od drveta. SWOT analiza. Portfolio matrica.

Sertifikacija i standardizacija kao instrumenti marketinga. Međunarodni marketing. Potencijalne koristi od izvoznog marketinga. Efekti izvoza. Efekti uvoza. Motivi izvoza. Strategija ulaska preduzeća na inostrana tržišta. Faktori od značaja za izbor metoda. Marketing miks u izvozu proizvoda od drveta. Direktan i indirektan izvoz proizvoda od drveta i uloga trgovačkih kompanija, brokera, agenata i ostalih učesnika u izvoznim poslovima. Atesti, sertifikati i eko označavanje u međunarodnom marketingu proizvoda od drveta.

Studijski istraživački rad: Sprovođenje istraživanja za potrebe izrade seminarskog rada na zadatu temu.