+

Међународно пословно право

Шифра предмета: СТДИПОД02
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Упознавање студената са начелима и принципима међународног пословног права и правним аспектима послова у међународној трговини, посредништву и заступању.

Располагање знањима за успешно уговарање послова из области спољнотрговинског промета производа од дрвета.

Теоријска настава: 
Међународно пословно право: настанак, циљ, пракса, извори, принципи, карактеристике. Начела и системи међународног пословног права: слободне трговине, слободе саобраћаја, слободе трансфера новца, слободе кретања људи, најповлашћеније нације, реципроцитета, систем националног третмана, систем правичног третмана, систем отворених врата. Глобализација, мундијализам и нови међународни економски поредак. Субјекти међународног пословног права. Међународне организације и њихова улога у регулацији међународног пословања. Међународно пословање: основе, утицај, размере. Регулација међународног пословања. Субјекти међународног пословања: пословне организације као субјекти и услови вршења спољнотрговинског промета, посебни облици спољнотрговинског промета. Транснационалне корпорације: појава, пословање, утицај. Међународна конкуренција и лобирање. Међународни уговори. Врсте међународних уговора и карактеристике. Процедуре уговарања. Обрасци међународних пословних уговора. Међународно пословно посредовање. Међународно трговинско заступање. Комисиони посао у међународном промету. Право Европске уније и међународно пословање. Право конкуренције у ЕУ. Рестрикције. Електронско пословање и утицај на међународно пословање. Регулација електронског пословања. Понашање на е-тржишту. Електронски новац. Ризици. Аутентичност. Одговорност. Уговори. Домени. Заштита потрошача. Однос Међународног пословног права и права у Србији.

Практична настава:

Спровођење истраживања за потребе израде семинарског рада на задату тему.