+

Пословна етика

Шифра предмета: СТДИПОД041
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:

др Милан Ж. Нешић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Упознавање студената са етичким начелима и принципима пословања компанија у условима тржишне економије.

Располагање знањима и примена истих на изабраним студијама случајева компанија које се баве производњом и извозом производа од дрвета.

Проучавање пословне етике. Разумевање етичког понашања у организацијама. Модел етичког понашања у предузећима. Етика као интегрална снага у руковођењу. Сврха етичког понашања. Акције, говор и нормативна очекивања. Етика оглашавања и спонзорства. Пословна етика и етика заштите животне средине. Етика и култура.

Одговорност. Приватност података. Етичке недоумице. Споразумна етика.

Интегрални модел за разумевање и спровођење етичког понашања. Модел етичког понашања у компанијама. Сврха етичког понашања. Стварање оквира вредности.

Пословна етика и заштита животне средине. Облици етичког банкарства. Трендови у европском банкарству. Трендови у америчком банкарству. Кретања у јапанском банкарству. Кретања у исламском банкарству. Етика и култура. Кретања у алтернативном банкарству. Банке за богате. Ситуациони приступ.

Књиговодство и етика. Креативно књиговодство. Књиговодство као пословање. Ревизорски конфликт. Остали сукоби интереса. Одговор професије. Пословна етика-практични приступи. Утицај групе и колега – припадника истог пословног ранга. Организационе стратегије.
Студијски истраживачки рад: Спровођење истраживања за потребе израде семинарског рада на задату тему.