+

Специјалистички рад

Шифра предмета:
Студијски програм: Специјалистичке академске студије из Трговине дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија:
Наставници:

Сви наставници

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: СИР је укључен у фонд часова по појединим предметима
Услов:

Стечене вештине у прикупљању, одабиру и обради података потребних за истраживање;

  • Прикупљени подаци који ће студенту користити за полагање испита и израду семинарских радова (као што су: списак литературних извора, цитати аутора, карте, фотографије, илустрације, табеларни подаци и др. релевантни извори информација).

Стечене вештине у прикупљању, одабиру и обради података потребних за истраживање;

– Прикупљени подаци који ће студенту користити за полагање испита и израду семинарских радова (као што су: списак литературних извора, цитати аутора, карте, фотографије, илустрације, табеларни  подаци и др. релевантни извори информација).

Предметни наставници упознају студенте са начином прикупљања података за истраживачки рад, као и са релевантним изворима података за конкретне теме рада које студент оквирно изабере за своје поље истраживања којим жели да се бави. Сваки студент обавља консултације са наставником који је предметно најближи жељеној теми истраживања, односно завршног рада.

Студент самостално ради на прикупљању података релевантних за жељену тему истраживања. То подразумева:

  • рад у библиотеци на прегледу и обради литературе,
  • рад у рачунарској лабораторији на прикупљању података са интернета,
  • рад у лабораторији на изради пробних експеримената,
  • самосталан рад у студију на разради концепције плана или пројекта,
  • теренски рад на прикупљању података,
  • самосталан рад на обради и систематизацији прикупљених података,
  • остали начини студијског и истраживачког рада

Студент израђује елаборат који садржи базу података о прикупљеним информацијама (списак литературе, копије података, теренске белешке, фотографије и др.). Наставник прегледа и оцењује елаборат.