+

Стратешки и иновациони менаџмент у преради дрвета

Шифра предмета: СТДИПОД042
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Упознавање студената са процесом креирања и спровођења стратегија, стратешким планирањем и иновацијама као елементима за повећање конкурентности компанија у преради дрвета

Располагање знањима за успешно стратешко планирање и спровођење стратегија развоја компанија које се баве прерадом дрвета и производњом намештаја.

Стратешке особине окружења савремених организација. Задаци и суштина стратешког менаџмента. Формулисање и формирање стратегија. Алтернативне школе разумевања и формулисања стратегија. Суштина, значај и ограничења стратешког планирања. Особине добре стратегије. Процес креирања стратегије. Генеричке стратегије корпорације. Функционалне стратегије организације. Стратешка анализа окружења организације. ПЕСТЕЛ анализа. Пет Портерових сила. Анализа конкуренције. Интерна стратешка анализа. SWOT анализа. BCG матрица. Анализа животног циклуса производа. Крива учења. Стратешке способности предузећа. Очекивања главних stakeholdera. Конкурентна стратегија. Портерове генеричке стратегије. Стратешке особине производа.Стратегија и структура. Генеричке структуре/конфигурације. Тенденције кључних делова организације. Ситуациони фактори организације. Стратегије генеричких структура организације. Стратегија и тактика. Менаџер као стратег.

Инвенција и иновација. Значај иновације за раст и конкурентност. Текућа и будућа конкурентност националне привреде и појединачних произвођача. Врсте знања. Опште и економске карактеристике знања. Менаџмент иновационих процеса.
Студијски истраживачки рад: Спровођење истраживања за потребе израде семинарског рада на задату тему