+

Тржиште дрвне биомасе

Шифра предмета: СТДИПОД044
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Упознавање студената са улогом и значајем дрвне биомасе са аспекта климатских промена, стањем, трендовима на тржишту и токовима трговине.

Располагање одговарајућим знањима и примена истих у пракси  у пласману дрвних биогорива на домаће и извозна тржишта.

Курс садржи поглавља која се односе на: понуду и тражњу огревног дрвета у свету, по континентима и појединим земљама као и извоз и увоз огревног дрвета најзначајнијих земаља у свету и свих земаља у Европи; тржиште дрвне сечке, дрвних брикета, дрвеног угља и дрвних пелета у Европи са становишта њихове производње, потрошње, извоза, увоза и цена; трендове у производњи и потрошњи енергије на бази дрвне биомасе у Европи до 2020.године; основне карактеристике политике развоја производње зелене енергије (посебно енергије од дрвне биомасе) у Европској унији и токове трговине дрвне биомасе у Европи.

Производња и тржиште горива на бази дрвне биомасе у Србији и земљама у окружењу. Компаративна анализа коришћења горива на бази дрвета и осталих врста горива (угаљ, природни гас, мазит и други) у системима за даљинско грејање и у домаћинствима у Србији.

Студијски истраживачки рад: Спровођење истраживања за потребе израде семинарског рада на задату тему.