+

Милан Медаревић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 866
Е-маил: milan.medarevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 93
Консултације: понедељак од 10-12 часова, уторак од 10-12 часова

Рођен je 14. 5. 1951. године у Дрвару, где је завршио основну и средњу школу. Студије шумарства је завршио 1975. године на Одсеку за шумарство. За асистента‑приправника на предмету Уређивање шума на Шумарском факултету у Београду изабран је 1979. године.

Последипломске студије из области уређивања шума уписао је на Шумарском факултету у Београду и магистрирао 1983. године одбранивши магистарски рад „Шуме околине Београда и њихова природна погодност за рекреацију”, за који му је додељена Октобарска награда града Београда. За асистента на предмету Планирање газдовања шумама изабран је 1984. године.

Докторску дисертацију под насловом „Функције шума и њихово обезбеђивање при планирању газдовања шумама” одбранио је 7. 2. 1992. године и стекао научни степен доктора биотехничких наука – област шумарске науке. За доцента је изабран у марту 1993. године. За ванредног професора изабран је у јулу 1998. године.

У звање редовног професора за ужу научну област Планирање газдовања шумама изабран је 6. 11. 2003. године.

Прoфeсиoнaлну кaриjeру кaрaктeришу рeфeрeнцe вeзaнe зa oблaсти: планирања газдовања шумама, типологије (екологије) шума, инвентуре шума, угрожености шума, просторног планирања, као и заштите животне средине шумовитошћу и шумом.

Оформио је следеће нове предмете: Планирање управљања заштићеним подручјима, Еколошке основе планирања газдовања шумама, Просторна анализа у планирању газдовања шумама, Стратешко планирање у шумарству.

На дужности дeкaна Шумарског факултета Универзитета у Београду био је два мандата (2009‒2015), у једном мандату продекан за наставу Шумарског факултета Универзитета у Београду (2006‒2009), као и шeф Кaтeдрe зa планирање газдовања шумама у периоду 2000‒2004.

Члан је Међународног удружења шумарских инжењера, Удружења шумарских инжењера и техничара Србије (УШИТ), Инжењерске коморе просторних планера. Национални кореспондент са FAO/ECE.

Област истраживања

планирања газдовања шумама, типологија (екологија) шума, инвентура шума, угроженост шума, просторно планирање, заштите животне средине шумовитошћу и шумом.

Ангажовање у настави

Мастер студије

обавезни предмети

Планирање газдовања шумама

изборни предмети

Еколошке основе планирања газдовања шумама

Докторске студије

изборни предмети

Стратешко планирање у шумарству

Типологија шума

 

Одабрани научни радови

Неке од значајнијих објављених библиографских јединица у досадашњем периоду су:

  1. Medarević M. (1983.): Šume okoline Beograda i njihova pogodnost za rekreaciju, Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd.
  2. Medarević M. (1992.): Funkcije šuma i njihovo obezbeđivanje pri planiranju gazdovanja šumama, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd.
  3. Medarević M. et. all. (2001): Šume Đerdapa, monografija JP „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac i IP „Ekolibri“, Beograd.
  4. Banković S., Medarević M., (2003): Kodni priručnik za informacioni sistem planiranja gazdovanja šumama, Ministarstvo za prirodne resurse i zaštitu životne sredine, Beograd.
  5. Medarević M. (2006): Planiranje gazdovanja šumama, udžbenik, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd.
  6. Banković S., Medarević M., Pantić D., Petrović N. (2009): The National Forest Inventory of the Republic of Serbia:the growing stock of the Republic of Serbia, Monograph, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, Forest Directorate, Belgrade (1-238).
  7. Medarević M., Banković S., Pantić D., Obradović S. (2010): Effects of the Control method (Goč variety) in selection forest management in western Serbia, Archives of Biological Sciences, 62 (2): (407-418).
  8. Pantić D., Banković S., Medarević M., Obradović S. (2011): Some characteristics of the stagnation stage in the development of silver fir (Abies alba Mill.) trees in selection forests in Serbia, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35 (4): (367-378).
  9. Medarevic M., Milosevic R (2012) Types of Beech-Fir Forests on Mt. Veliki Jastrebac, Serbia, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol. 64, br. 1, str. 201-213 (Article).
  10. Medarević M., Banković S., Pantić D., Šljukić B., Obradović S., Borota D. (2012): Structural and production characteristics of mixed forests of beech and spruce on Kopaonik , Proceedings: International Scientific Conference “Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges”, Institute of Forestry, Belgrade 2012 [i. e.] 2013, pp. (3-13).