+

Планирање газдовања шумама

Шифра предмета: МШ3102
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 7
Услов: Нема

Овладавање ширим знањем из планирања газдовања шумама, односно упознавање са интегралним системом планирања у односу на принцип одрживог коришћења укупних потенцијала шума у шумским подручјима.

Знања неопходна за израду стратешких планова у односу на принцип одрживог коришћења укупних потенцијала шума.

Теоријска настава: Увод. Место области планирања газдовања шумама у оквиру савремених шумарских наука и однос према осталим областима и дисциплинама). Функције шума и шумских подручја и могућности њиховог оптималног остваривања при планирању, њихови конфликти, циљеви и начини њиховог решавања (савремени задаци планирања). Начело трајности у обезбеђивању функција шума (просторно функционална и темпорална компонента) – основни и савремени видови трајности и услови за обезбеђивање (постојећа достигнућа и решења, основни правци и задаци даљих

истраживања). Савремено планирање газдовања шумама (садржај, савремена решења и истраживаћки задаци). Актуелна научна, стручна и развојна проблематика у савременом планирању газдовања (постојеће научне основе и задаци даљег истраживања). Теоријске основе савременог планирања у шумским подручјима;

Практична настава: Еколошке, структурне и производне одлике шумских екосистема као полазна основа при планирању (досадашњи резултати и искуства; актуелна питања и проблеми; основни

правци и задаци даљег истраживања). Интегрални систем планирања, компоненте интегралности; Стратешко планирање у шумарству; Планирање одрживог коришћрња посебно заштићених делова природе; Однос планова у шумарству и осталих гранских планова; Израда планова развоја и оптималног коришћења потенцијала шумских подручја; Моделна решења за карактеристична шумска подручја.