+

Стратешко планирање у шумарству

Шифра предмета: ДМ1.4111А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.4. Планирање газдовања шумама
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Овладавање ширим знањем из планирања газдовања шумама, односно упознавање са интегралним системом планирања у односу на принцип одрживог коришћења укупних потенцијала шума у шумским подручјима.

Испуњење циљева предмета

Као научна област и практична шумарска дисциплина, планирање газдовања шумама има трајан задатак да изналази теоријска и практична решења и при планирању примењује такве системе газдовања којима ће се обезбедити оптимално остваривање одрживог газдовања шумама. Посебан сегмент програма планирања, на докторским студијама, посвећен је интегралном аспекту, односно, односу стратешких и оперативних гранских планова, односу планова у шумарству са другим гранским и синтезним плановима, како би се у могућој мери осигурале основне претпоставке за планско одрживо управљање шумом као природним ресурсом.