+

Типологија шума

Шифра предмета: ДМ1.4121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.4. Планирање газдовања шумама
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

У оквиру типологије шума одређује се реалан еколошки основ као једна од претпоставки квалитетног планирања газдовања шумама.

Испуњени циљеви предмета

Типологија шума као еколошки основ планирања у шумарству дефинише типове шума у различитим ценоеколошким и састојинским условима.

Дефинисањем типова шума, односно утврђивањем ценоеколошког координатног система на различитим нивоима обухвата обезбеђује се реалан основ о биоеколошким карактеристикама шумских екосистема на локалном и регионалном нивоу.