+

Мирјана Тешић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 914
Е-маил: mirjana.mesicek@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 4 (крило А, II Спрат)
Консултације: Среда од 9 до 10 часова

Др Мирјана Тешић, рођена је 1979. у Београду где је завршила основну и средњу школу. Шумарски факултет уписала је 1998. године, a 2007. године завршила одбраном дипломског рада на под насловом Технике орезивања лишћарског дрвећа са оценом 10,0 и просечном оценом на основним студијама 8,0. Мастер академске студије на Одсеку за Пејзажну архитектуру и хортикултуру на модулу за Пејзажни инжењеринг уписала је 2008. године. Дипломирала је 2010. одбраном дипломског мастер рада под називом Управљање реконструисаним дрворедима ужег центра Београда, са просечном оценом 10,0. Докторске студије на Шумарском факултету, модул Пејзажна архитектура и хортикултура, уписала је 2010. године, које је успешно завршила 2021. године са просечном оценом 10,0 и одбраном докторске дисертације под називом Карактеристике урбаних земљишта Београда и њихов значај за животну средину.

Др Мирјана Тешић од 2007. до 2010. године била је ангажована као студент демонстратор на Катедри за Пејзажни инжењеринг, Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, Универзитета у Београду – Шумарског факултета. У периоду од 2010. до 2018. радила је као сарадник у настави и асистент на Катедри за Пејзажни инжењеринг. Звање истраживач-сарадник стекла је 2018. године. Од 2018. ради као сарадник у високом образовању на Катедри Пејзажни инжењеринг. Крајем 2021. године стекла је звање асистент са докторатом. Током рада на факултету учествовала је у извођењу наставе на предметима Подизање и неговање зелених површина, (обавезни предмети на IV-ој години основних академских студија), Педологија (обавезни предмет на I-ој години основних академских студија), Заштита животне средине у ПАХ и Урбана екологија (обавезни предмети на II-ој години основних студија), Зелене површине посебне намене (изборни предмет на IV-ој години основних студија), као и на мастер академским студијама на Модулу за Пејзажни инжењеринг на предметима Управљање зеленилом града и Рекултивација оштећених земљишта у ПА.

Др Мирјана Тешић је током рада на факултету учествовала у преко 10 комисија за одбрану дипломских радова, a као аутор и коаутор објавила је 42 радова у земљи и иностранству.

Удата је, мајка је две девојчице.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

 1. Tešić M.; Stojanović N.; Knežević M.; Ðunisijević-Bojović D.; Petrović J.; Pavlović P., (2022): The Impact of the Degree of Urbanization on Spatial Distribution, Sources and Levels of Heavy Metals Pollution in Urban Soils—A Case Study of the City of Belgrade (Serbia). Sustainability 2022, Vol. 14: 13126. https://doi.org/10.3390/su142013126
 2. Stojanović N., Tešić M., Petrović J., Ćorović D., Vukmirović D., Lisica A., Petrović U. (2020): The effect of roadside green spaces on wind speed reduction in the urban environment. Fresenius Environmental Bulletin, In press (важи уз приложену Потврду о прихватању рада за штампу од стране уредништва).
 3. Stojanović N., Vasiljević N., Tešić M., Lisica A. (2018): The Influence оf Roadside Green Spaces оn Thermal Conditions in The Urban Environment, Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 35:2 (Summer, 2018): 165-178.
 4. Tešić M., Knežević M., Stojanović N., Lisica A. (2018): Uticaj urbanizacije na zemljišta, Zbornik radova Zemljište 2018 sa Integrisanog skupa IV Мeđunardnog savetovanja Održiva poljoprivreda, korišćenje i zaštita zemljišta i VII Konferencije sa međunarodnim učešćem Remedijacija 2018, 15-16. maj. 2018. godine, Vrnjačka Banja, str. 31-41, ISBN 978-86-919905-1-0, COBISS:RS-ID 263292684.
 5. Тешић М., Лисица А., Стојановић Н., Галечић Н. (2017): Дрвореди као структурни елементи система зелених површина града, Зборник радова са петог научно-стручног скупа „Пут и животна средина“ одржаног од 28-29.09.2017. године, Вршац, Србија, ISBN: 978-86-88541-08-4, COBISS.SR-ID 245618444, стр. 326-330.
 6. Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević V., Lisica A. (2016): Alien Plant Species and They Influence in Urban Enviroments, Journal Ecologica XXIII No. 82: 304-309.
 7. Mesicek M., Stojanovic N., Anastasijevic N., Anastasijevic V. (2014): The presence of invasive tree species in the tree alleys of the inner city center of Belgrade, Journal Ecologica XXI (2014), No. 75, ISSN 0354-3285, UDC: 504.75.054:712.4(497.11-20), p 416-421.
 8. Mešiček M., Ocokoljic M., Vilotic D., Obratov-Petkovic D., Anastasijevic V. (2013): Functional analysis of the current state of London Plane street tree line at King Alexander Boulevard in Belgrade, Journal Ecologica, No. 70: 194-198.
 9. Mešiček M., Stojanović N., Anastasijević V., Lisica A. (2016): Alien Plant Species and they Influence in Urban Enviroments, Journal Ecologica XXIII (2016), No. 82, ISSN 0354-3285, UDC:502.33:712,25, p 304-309.
 10. Mešiček M., Anastasijević V., Stojanović N. (2011): The Position of the Pruning Cut of Broadleaf Trees, XIX International Scientific and Professional Meeting “Ecological truth” EKO-IST-2011., 01.04.06.2011., Proceedings ISBN 978-86-80987-84-12, Bor, Serbia, p 353-359.
 11. Mešiček M., Stojanović N., Ocokoljić M. (2011): Principles of broadleaf tree pruning, XIX International Scientific and Professional Meeting “Ecological truth” EKO-IST-2011., 01.04.06.2011., Proceedings ISBN 978-86-80987-84-12, Bor, Serbia, p 360-366.