+

Истраживање / Пројекти

Научноистраживачки пројекти:

 • Пројекат: „Мониторинг шумских земљишта за ниво I”, у оквиру праћења утицаја загађења ваздуха као фактора стреса и његових ефеката у Шумским екосистемима Републике Србије у 2003. и 2004. години. Руководилац: др Ратко Кадовић, редовни професор.
 • Истраживање климатских промена и њихов утицај на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање (ев. бр. III43007) (2011‒2014), чланови Катедре учествовали у потпројекту 9: „Учесталост бујичних поплава, деградација земљишта и вода као последица глобалних промена”. Руководилац: др Ратко Кадовић.
 • Пројекат технолошког развоја: БТ 20118 – Унапређење технологије подизања заштитних шумских појасева (2008‒2010). Руководилац пројекта: др Стеван Дожић.
 • General Master Plan for Transport in Serbia – Final report (2009), Environmentalist – координатор дела истраживачког тима: др Снежана Белановић Симић (Project Manager: Enrico Maglia).
 • Истраживање нивоа подземних вода на подручју Ш.Г. „Сремска Митровица” у периоду 2009‒2018. године. Руководилац: др Љубомир Летић.
 • Програм истраживања абразије на рибњачким површинама у Вршачким Ритовима од 2009. године, Шумарски факултет, Београд. Руководилац: др Љубомир Летић.
 • „Интензивни мониторинг нивоа II на Копаонику”, 2010. година. Руководилац истраживачког задатка Пројекат организације огледног поља нивоа II – Н.П. „Копаоник”: др Снежана Белановић.
 • Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији, 2011‒2015. година, Шумарски факултет, Београд. Руководилац: др Љубомир Летић.
 • Испитивање утицаја подземних вода на појаву сушења шума, 2012 година, Шумарски факултет, Београд. Руководилац: др Љубомир Летић.
  Утицај режима подземних вода на станиште храста лужњака у равном Срему, 2013 година, Шумарски факултет, Београд. Руководилац: др Љубомир Летић.
 • Мониторинг земљишта ‒ рецентно стање квалитета земљишта у плавним зонама реке Колубаре’, 2013. година. Руководилац: др Снежана Белановић Симић.
 • Резерве угљеника у земљиштима травних екосистема високопланинских региона Србије, 2015. година. Руководилац: др Снежана Белановић Симић.
  Истраживање нивоа подземних вода на подрују Ш.Г. „Сомбор”, Научно-развојна истраживања у шумарству (2015/16. година). Руководилац: др Љубомир Летић.

Студиje и прojeкти крoз сaрaдњу сa приврeдoм:

 • Белановић, С. и сар. (2007): „Биолошка рекултивација и предлог мера одржавања засада”, који је део главног пројекта „Пројекат рекултивације површина земљишта деградираних рударским радовима откривања, одлагања коповске раскривке и одлагањем флотацијске јаловине”, техничка документација главног пројекта.
 • Дожић, С. и сар. (2008): Техничка документација – Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево, књига I‒XI, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд.
 • Дожић, С. и сар. (2010): Техничка документација – Пројекат подизања пољозаштитних појасева у општини Нови Кнежевац, Књига I‒VI, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд.
 • Дожић, С. и сар. (2010): Пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији града Суботице, Градска управа града Суботице, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет Београд.
 • Летић Љ. и сар. (2010): Подизање заштитних засада на подручју рибњака „Вршачки Ритови” (План пошумљавања), Шумарски факултет, Београд.
 • Летић Љ. и сар. (2012): Каптирање извора и реконструкција постојећих каптажа у Националном парку „Фрушка Гора” ШУ „Врдник” ‒ Чесма Тераије, идејни пројекат, Шумарски факултет Београд.
 • Летић Љ. и сар. (2012): Оснивање акваторије „Ловачка прича”, идејни пројекат, Шумарски факултет, Београд.