+

Катедра за мелиорације

Назив Катедре: Катедра за мелиорације
Шеф Катедре: др Сара Лукић
Заменик шефа Катедре: др Весна Николић Јокановић
Секретар Катедре: MSc Александар Баумгертел

Развој Катедре:
Катедра за мелиорације је једна од 3 катедре на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. У раду Катедре учествује 7 чланова, од којих 1 редовни професор, 1 ванредни професор, 2 доцента, 2 асистента и 1 лаборант. У оквиру Катедре налази се Лабораторија за мониторинг квалитета земљишта и Центар за критична оптерећења терестричних екосистема.

Наставници и сарадници Катедре изводе наставу на основним и мастер академским студијама, а наставници активно учествују и у извођењу наставе на докторским студијама. Чланови Катедре учествују у научноистраживачком раду и сарађују са бројним институцијама и колегама из земље и иностранства.

У складу са Болоњским процесом, који је на Шумарском факултету у Београду започет школске 2006/07. године уписом прве генерације студената, на основним студијама Катедра организује и спроводи наставу на 5 обавезних и 4 изборна предмета. На мастер академским студијама у оквиру студијског програма Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, модула 2 ‒ Деградација и заштита ресурса земљишта, настава се похађа из 3 обавезна и 2 изборна предмета Катедре.

На Катедри за мелиорације у оквиру различитих пројеката проучавају се: шумска и пољопривредна земљишта, у различитом степену деградирана станишта са неретко екстремним условима средине, мере и технике мелиорација деградираних станишта и избор врста за пошумљавање, пољезаштитни шумски појасеви и њихова улога у контроли еолске ерозије. Поред тога проучавају се водни екосистеми (вода као биотоп) њихова ревитализација и ренатурализација. У последњих пет година проучавања у оквиру области, које се проучавају на Катедри, усмерена су на:

  • Утврђивање стања, степена загађења земљишта, физичке и хемијске деградације земљишта, квалитета земљишта, квалитета наноса, деградација земљишта и вода као последица глобалних промена;
  • Истраживања утицаја аерозагађења на процесе ацидификације земљишта и истраживања утицаја матичног супстрата и биљака на процесе ацидификације земљишта;
  • Истраживања утицаја режима влажења на станишта хигрофилних врста у полојима великих река.

У оквиру истраживања природних ресурса досадашња проучавања Катедре указују на неопходност и значај комплекснијих проучавања земљишта и вода (као биотопа) ради релевантнијих формулација процеса у екосистемима, као и развијање и коришћење модела, и даље развијање квалитетних база података.

Катедра за мелиорације на Шумарском факултету организационо је успостављена 1949. године. На Катедри су према Статуту из 1988. године развијани следећи предмети: Шумска хидрологија, Противерозиони агроекосистеми (садашња Конзервација земљишта), Шумске мелиорације, Мелиорације пољопривредних земљишта (садашње Мелиорације земљишта), Коришћење вода у шумским подручјима и Шума и животна средина.

Према последњој акредитацији на Катедри за мелиорације организује се и спроводи настава из следећих обавезних предмета на основним студијама: Шумске мелиорације 1, Шумске мелиорације 2, Мелиорације земљишта, Коришћење вода шумских подручја, Конзервација земљишта; и изборних: Физика земљишта, Аерозагађења и шумска земљишта, Рекултивација јаловишта, Земљиште и технике биоинжењеринга.

На мастер академским студијама организује се и спроводи настава из следећих предмета: Деградација земљишта и вода и глобалне промене, Шумска хидрологија, Системи агрошумарства, Хемија земљишта и животна средина, Еколошки ефекти шумских мелиоративних радова.

У оквиру докторских студија наставници Катедре учествују у извођењу наставе из следећих предмета: Методологија научноистраживачког рада, Фиторемедијација, Загађивање, квалитет и заштита земљишта, Хидролошки и псамолошки ефекти противерозионих радова.

У дугогодишњем раду Катедре за мелиорације реализује се читав низ веома значајних пројеката које финансирају министарства и привредне организације, тако да постигнути резултати имају велики значај и научноистраживачки рад је од појединачног добио интердисциплинарни и мултидисциплинарни карактер. Научним истраживањима на Катедри за мелиорације обухваћене су многе истраживачке области, а неке од њих су: шумски екосистеми и њихов утицај на промене у животној средини, истраживања утицаја ерозионих процеса на стање земљишта и вегетације и одрживо управљање земљиштем и водама.

Резултати истраживања која се спроводе у оквиру Катедре за мелиорације су доступни у облику публикованих радова, извештаја и база похрањених података. Резултати су такође доступни у облику извештаја, студија и пројеката изведених кроз сарадњу са привредом.

У периоду 1978. до 1989. година на Катедри су се спроводила проучавања поремећаја екосистема и деградације животне средине. Затим, од 1991. до 2001. године проучавања шумских екосистема са аспекта утицаја аерозагађивања на шумске екосистеме, и значаја шумских екосистема за очување основних природних ресурса у Србији и проучавање унапређивања њихових заштитних и регулаторних функција.

После 2001. године научноистраживачки рад карактеришу две групе пројеката: пројекти националног програма и пројекти технолошког развоја. У групи пројеката из области технолошког развоја истраживања су оријентисана на решавање актуелних проблема у контроли деградације и ублажавању њених последица, која треба значајно да допринесу унапређењу производње, привредних ефеката и побољшања теоријске и материјалне основе за унапређење стања шума и шумских засада.