+

Одбрањени мастер радови

2023

 1. Никола Станковић (2023): Биоразноликост састојина и њихово планско очување у Парк-шуми “Чачалица“ [COBISS.SR-ID 113253641]  Ментор др. Биљана Шљукић

2022

 1. Драган Латиновић (2022): Плански приступ газдовању шумама у заштићеном подручју Горње Подунавље [COBISS.SR-ID 75930121] Ментор др. Биљана Шљукић
 2. Дејан Пановић (2022): Циљеви, систем и проблеми газдовања шумама црног бора у газдинској јединици “Јеленско осоје“ [COBISS.SR-ID 63740681]  Ментор др. Биљана Шљукић

2021

 1. РАТКОВИЋ, Дејан. Еколошко производне основе планирања газдовање шумама на Голији : мастер рад. Београд: [Д. Ратковић], 2021. 53 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 49410569] mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. ЈАЊУШЕВИЋ, Петар. Могућност примјене дјелимичног премјера у инвентури разнодобних састојина јеле и смрче на подручју Пљевља : мастер рад. Београд: [П. Јањушевић], 2021. 71 лист, илустр. [COBISS.SR-ID 49435913 ментор проф. др. Дамјан Пантић
 3. САВИЋ, Младен. Усклађивање шумског и газдовања у повезаним секторима у Моравском шумском подручју : мастер рад. Београд: [М. Савић], 2021. 49 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 48322825] ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. ЛАЗАРЕВИЋ, Немања. Стање букових састојина карактера прашуме као један од основа за утемељење природи блиског газдовања шумама : мастер рад. Београд: [Н. Лазаревић], 2021. 46 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 48348425] ментор доцент . др. Биљана Шљукић
 5. ПЕНДИЋ, Милош. Стање шума и посебни циљеви газдовања у односу на полифункционални аспект у појасу буково-смрчевих шума на Голији : мастер рад. Београд: [М. Пендић], 2021. 77 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 47041801] ментор доцент . др. Биљана Шљукић
 6. ЂОКИЋ, Сузана. Стање шума смрче и јеле, посебни циљеви и систем газдовања у ханпјесачком шумском подручју : мастер рад. Београд: [С. Ђокић], 2021. 47 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 49460745] ментор доцент др. Ненад Петровић
 7. ХАЏИБЕГОВИЋ, Амер. Интегрални систем планирања газдовања шумама : план – реализација – контрола : мастер рад. Београд: [А. Хаџибеговић], 2020. 48 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 22176521] ментор проф. др. Милан Медаревић

2020

 1. ЈОВИЧИЋ, Дејан. Производне и структурне карактеристике мјешовитих шума лишћара и четинара у газдинској јединици Ратак-Деветак Рогатичко шумскопривредно подручје : мастер рад. Београд: [Д. Јовичић], 2020. 151 лист, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 21963785] ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ДЕРИКОЊИЋ, Дуња. Структурне и производне карактеристике мешовитих шума јеле и смрче у Лимском шумском подручју : мастер рад. Београд: [Д. Дерикоњић ], 2020. 62, [6] листа, илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 21975817] ментор проф. др. Милан Медаревић

2019

 1. МАРТАЋ, Никола. Шуме јеле са планског аспекта у газдинској јединици „Ђерекарски Омар“ : мастер рад. Београд: [Н.Мартаћ], 2019. 50 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 514049692] ментор проф. др. Милан Медаревић

2018

 1. ЛУКИЋ, Далиборка. Адаптивно планирање газдовања шумама у условима ризика : мастер рад. Београд: [Д. Лукић], 2018. 58 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 513915804] ментор проф. др. Милан Медаревић

2017

 1. БОЈКО, Марио. Динамичка инвентура у планирању газдовања шумама : мастер рад. Београд: [М. Бојко], 2017. 67 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 513694108] ментор проф. др. Дамјан Пантић
 2. ПОПОВИЋ, Александар. Адаптивно планирање газдовања шумама у условима израженог ризика у најзаступљенијим типовима шума на Златару : мастер рад. Београд: [А. Поповић], 2017. 93 листа, илустр. [COBISS.SR-ID 513706908] ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. ВИДОВИЋ, Драган. Сушење шума у Националном парку Фрушка гора и утицај на реалност планова : мастер рад. Београд: [Д. Видовић], 2017. 65 листа, илустр. [COBISS.SR-ID 513702812] ментор проф. др. Милан Медаревић

2016

 1. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Славољуб. Карактеристике дебљинског прираста црног бора (Pinus nigra J. F. Arnold) на подручју Деспотовца. Београд: [Д. Славољуб], 2016 [COBISS.SR-ID 513553564] ментор др Бранко Стајић, ванредни професор.
 2. ВУКИЋ, Ксенија. Ефикасност крошње белог јасена (Fraxinus excelsior L.) на подручију Мајданпечке домене. Београд: [К. Вукић], 2016 [COBISS.SR-ID 513495196] ментор др Бранко Стајић, ванредни професор.
 3. ТРИКИЋ, Марија. Заштићена природна добра, методолошки приступ и процедуре при проглашењу и утврђивању статуса на примеру Mиљаковачке шуме: 116 листова, [2] савијена листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. РАКОЊАЦ, Милош. Стање, циљеви и проблеми газдовања чистих и мешовитих састојина црног бора на Златару: 73 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. МАМЛИЋ, Милијан. Усклађивање шумског и ловног газдовања на подручју НП Фрушка Гора- ловиште Ворово: 65 листова, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 6. МАРКОВИЋ, Срђан.Процедура и проблеми уређивања приватних шума у Националном парку Фрушка гора : мастер рад. Београд: 84 листа, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић

2015

 1. МИЛУТИНОВИЋ, Александар. Интегрисани систем планирања управљања специјалним резерватом природе „Делиблатска пешчара“: 86 листова, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. НИКОЛЕНЏИЋ, Срећко. Одрживо газдовање у шумама водозаштитног карактера Ј.П „Борјак“ Врњачка Бања“: 98 листа, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. РИСТОВИЋ, Дејан. Плански приступ газдовању састојинама храста китњака у Шумадијском шумском подручју: 98 листова, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. МАРИЋ, Ђорђе. Пожаришта – ванредни принос као основ за ревизију планова газдовања : 56 листова, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. ПОЊАРАЦ, Раденко. Анализа могућности примене беспилотне летelицe eBee при инвентури шума : 45 листова, илустр ментор проф. др. Дамјан Пантић

2014

 1. ПЕЈОВИЋ, Срђан. Национална инвентура шума као основ израде стратешких докумената у шумарству Црне Горе: 78 листова, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ТАКАЧ, Марта. Планирање газдовања заштићеним објектима као подршка одрживом управљању на примеру специјалног резервата природе „Горње Подунавље“: 50 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. ЋАЛДОВИЋ, Горан. Плански приступ коришћења букових шума у ГЈ „Босилеград“: 56 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. НОВЧИЋ, Зоран. Плански приступ обезбеђивању трајности газдовања у специфичним условима у газдинској јединици „Каћка шума“: 53 листа, илустр., граф. прикази. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. СПАСОЈЕВИЋ, Бранка. Проблеми газдовања у вештачки подигнутим састојинама на Видојевици: 98 листова, илустр., табеле.–  ментор проф. др. Милан Медаревић
 6. ТОДОРОВИЋ, Срђан. Структурне и производне карактеристике високих шума китњака и цера у газдинској јединици „Добри До“: 66 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Дамјан Пантић
 7. НЕСТОРОВИЋ, Данка. Хармонизација националне инвентуре шума Србије са Европским стандардима: 88 листова, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Дамјан Пантић
 8. КАЗИМIРОВIЋ, Mарко. Прираст биомасе букве у састојинама на подручју Мајданпека: 53 листа, илустр – ментор проф. др. Бранко Стајић

2013

 1. ФИЛIПОВИЋ, Ђорђе. Методолошки приступ плану пошумљавања општине Сурчин: 52 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. МИЛЕНТИЈЕВИЋ, Милан Планирање газдовања шумама у приватном власништву – стање и проблеми: 64 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. ВАНДИЋ, Марија.Плански развој Делиблатског песка – еволуција циљева и интереса: 124 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. СТОЈКОВИЋ, Ненад. Могућност примене делимичног премера у структурно-хетерогеним састојинама: 65 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Дамјан Пантић
 5. МАЛЕШЕВИЋ, Бошко. Структурне и производне карактеристике мешовитих шума лишћара и четинара на подручју ШУ „Голијска Река“ : 83 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Дамјан Пантић

2012

 1. СЕКУЛИЋ, Далибор. Приступ планском коришћењу шума у залеђу изворишта Тишча: 97 листа, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ПРОКИЋ, Снежана. Развој еколошких мрежа у Републици Србији у контексту обезбеђивања одрживог просторног развоја: 140 листа, граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић

2011

 1. КАНТАР, Бранислав. Методски приступ изради стратешког плана за Козарачко шумско подручје: 108 листова, [6] савијених листова, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ПОПОВИЋ, Тања.Полифункционално коришћење шума у Шумадијском шумском подручју: 104 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. АНЂЕЛИЋ, Урош. Померање доње границе распростирања јеле у појас букових шума на Гочу: 85 листа, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. ВАСИЋ, Владимир. Сертификација и сертификациони процес као допринос одрживом управљању шумама: 93 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. БАКОВИЋ, Звонимир M. Систем газдовања шумама у републици Србији на примеру топличког шумско-привредног подручја и нужност промена: 108 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 6. ТРАЈКОВИЋ, Предраг. Стање, проблеми и стратешки циљеви газдовања буковим шумама у Јабланичком шумском подручју: 87 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 7. ТРКУЉА, Предраг. Структурно – производне карактеристике вјештачки подигнутих састојина четинара на локалитету Дубрава: 92 листа, [93] листа с таблама, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 8. БОРОТА, Драган. Даљинска детекција и аерофотограметрија – основни принципи и могућности примене у инвентури шума Србије: 101 лист, илустр.– ментор проф. др. Дамјан Пантић