+

Odbranjene doktorske disertacije

2016

 1. LUČIĆ Radovan: Tipovi šuma u prašumi Perućica: Beograd:  334 lista, ilustr., graf. prikazi.mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. KISIN, Bratislav  M.. Princip održivosti (trajnosti) u privatnim šumama u Srbiji :  XIV, 390, 6 listova, [4] lista s tablama, ilustr., graf. prikazi.    mentor prof. dr. Milan Medarević

2015

 1. ŠLJUKIĆ, Biljana. Tipovi šuma Kopaonika kao ekološki osnov realnog planiranja gazdovanja – održivog upravljanja šumskim ekosistemima, 221 list, ilustr mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. OBRADOVIĆ, Snežana. Stanje i razvoj sastojina bukve, jele i smrče prašumskog porekla u Srbiji kao osnov za planiranje i obezbeđivanje prirodi bliskog gazdovanja: 226 listova, ilustr., graf. prikazi. mentor prof. dr. Milan Medarević

2012

 1. PETROVIĆ, Nenad. Odnos države i privatnih šumovlasnika prema šumi kao osnov definisanja modela paniranja gazdovanja šumama u Srbiji. 230 lista, ilustr. mentor prof. dr. Milan Medarević

2010

 1. ČUROVIĆ, Milić. Tipovi šuma u Nacionalnom parku “Biogradska Gora” : 21 list, ilustr., graf, prikazi. mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. STAJIĆ, Branko. Karakteristike sastojinske strukture i rasta stabala u mešovitim sastojinama bukve i plemenitih liščara na području Nacionalnog parka “Đerdap”, 330 str., ilustr., graf. prikazi. mentor prof. dr. Milivoj Vučković
 3. MAKSIMOVIĆ, Miro M. Biološko-ekološki i ekonomski efekti đubrenja i orezivanja grana u vještački podignutim sastojinama crnog bora na laporovitim deposoloma. 199 listova,    mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2007

 1. ANDRAŠEV, Siniša. Razvojno proizvodne karakteristike selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) u Gornjem i Srednjem Podunavlju :  mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2006

 1. MILOŠEVIĆ, Rajko. Definisanje tipova bukovih i bukovo-jelovih šuma na Velikom Jastrepcu : 333 lista, [1] presavijen list s geogr. kartom, graf. prikazi. mentor prof. dr. Milan Medarević

2005

 1. GAČIĆ, Dragan Proučavanja starosne i trofejne strukture populacija srne (Capreolus capreolus L.) u Vojvodini. 222 lista, graf. prikazi. mentor prof. dr. Vukoman Šelmić

2002

 1. PANTIĆ, Damjan. Izbor optimalnog metoda premera u veštački podignutim sastojinama topole na području ravnog Srema :  109 listova, graf. prikazi. mentor prof. dr. Staniša Banković

1991

 1. MEDAREVIĆ, Milan. Funkcije šuma i njihovo obezbeđivanje pri planiranju gazdovanja šumama : 194 lista, graf. prikazi. mentor prof. dr. Dušan Jović

1989

 1. VUČKOVIĆ, Milivoj. Razvojno proizvodne karakteristike crnog bora u veštački podignutim sastojinama na Južnom Kučaju i Goču. V,   239 lista. mentor  prof. dr.  Vojislav Stamenković

1981

 1. BANKOVIĆ, Staniša. Proučavanje uticaj stanišnih i sastojinskih uslova na razvoj stabala jele na Goču i mogućnost njihovog korišćenja pri proizvodnom diferenciranju ekoloških jedinica. 283 lista. mentor prof. dr. Vladimir Miščević

1980

 1. ŠELMIĆ, Vukoman. Proučavanje zakonomernosti dinamike populacije zeca (Lepus europaeus Pall) u Vojvodini i njihova primena u planiranju stepena racionalnog korišćenja. 4, 209 listova. mentor prof. dr. Dušan Jović

1971

 1. JOVIĆ, Dušan. Istraživanja strukture, razvoja i produktivnosti munike na glavnim nalazištima u Srbiji i Crnoj Gori. 5, 246 listova. mentor prof. dr. Dragmir Milojković

1970

 1. TOMANIĆ, Lazar.  Struktura, razvitak i produktivnost prirodnih sastojina crnog bora na Kopaoniku. 5, 194, 9, 50 listova. mentor prof. dr. Dragomir Milojković

1965

 1. MIŠČEVIĆ, Vladimir. Produktivnost bukovih fitocenoza oglednog dobra Debeli Lug na raznim geološkim podlogama. 5, 200, 5 listova.  mentor prof. dr. Dragoljub Mirković

1964

 1. STAMENKOVIĆ, Vojislav. Uprošćavanje izravnavanja nekih zavisnosti elemenata rastenja i primena na zavisnost prečnika i visina stabala. 4, 124, 5 listova.  mentor prof. dr. Danilo Todorović

1963

 1. MILIN, Živojin. Istraživanja uticaja sastojinskog oblika i elemenata strukture na način obnove i produktivnosti sastojina bukve na južnom Kučaju. 350, 13 listova.  mentor prof. dr. Žarko Miletić