+

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА (180 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Редни
број
Шифра Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Предавања СИР Остало
ЕСПБ
Прва година
1. EI3101 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 8 0 1 12
2. EI3102 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 8 0 1 10
3. EI3110 Изборни предмет 1 I Изборни 7 3 2 8
4. EI3210 Изборни предмет 2 II Изборни 6 2 2 8
5. EI3220 Изборни предмет 3 II Изборни 6 2 2 8
6. EI3201 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање I II Обавезни 0 4 0 6
7. EI3202 Истраживање и публиковање I II Обавезни 0 6 0 8
Укупно часова активне наставе и бодова на години 35 17 8 60
Друга година
8. EI3310 Изборни предмет 4 III Изборни 6 6 0 8
9. EI3301 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање II III Обавезни 0 8 0 10
10. EI3302 Пројекат докторске дисертације III Обавезни 0 10 0 12
11. EI3401 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање III IV Обавезни 0 7 0 6
12. EI3402 Истраживање и публиковање II IV Обавезни 0 8 0 10
13. EI3403 Пријава теме докторске дисертације IV Обавезни 0 12 0 14
Укупно часова активне наставе и бодова на години 6 51 0 60
Трећа година
14. EI3501 Истраживање и публиковање III V Обавезни 0 8 0 10
15. EI3502 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање IV V Обавезни 0 7 0 6
16. EI3503 Рад на тексту дисертације V Обавезни 0 12 0 14
17. EI3603 Израда докторске дисертације VI Обавезни 0 12 0 14
18. EI3601 Истраживање и публиковање IV VI Обавезни 0 8 0 6
19. EI3602 Рада на припреми одбране докторске дисертације VI Обавезни 0 6 0 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 0 53 0 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 41 121 8 180

ИЗБОРНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА:

Изборни предмет 1:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања СИР Остало
ЕСПБ
1. EI3111 Методе мониторинга земљишта, ерозионих и бујичних процеса I Изборни 7 3 2 8
2. EI3102 Социо-демографски аспекти заштите природних ресурса I Изборни 7 3 2 8
3. EI3113 Проучавање бујичних сливова и бујичних токова I Изборни 7 3 2 8
4. EI3114 Загађења и квалитет земљишта I Изборни 7 3 2 8

Изборни предмет 2:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања СИР Остало ЕСПБ
5. EI3211 Транспортни и седиментациони процеси у бујичним токовима II Изборни 6 2 2 8
6. EI3212 Оцена ризика и несигурности у заштити природних ресурса II Изборни 6 2 2 8
7. EI3213 Интеракција вода фреатске издани и земљишта II Изборни 6 2 2 8
8. EI3214 Интегрисано управљање водним и земљишним ресурсима II Изборни 6 2 2 8

Изборни предмет 3:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања СИР Остало ЕСПБ
9. EI3221 Хидролошки и псамолошки ерфекти противерозионих радова II Изборни 6 2 2 8
10. EI3222 Физичко-механички показатељи еродибилности земљишта II Изборни 6 2 2 8
11. EI3223 Примена геостатистике у карактеризацији и заштити природних ресурса II Изборни 6 2 2 8
12. EI3224 Одрживо управљање земљишним и водним ресурсима II Изборни 6 2 2 8

Изборни предмет 4:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања вежбе СИР
ЕСПБ
13. EI3311 Оптимизација радова у заштити земљишних и водних ресурса III Изборни 6 6 0 8
14. EI3312 Моделирање хидролошких и псамолошкиих процеса у бујичним сливовима III Изборни 6 6 0 8
15. EI3313 Фиторемедијација III Изборни 6 6 0 8