+

Шумарство (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШУМАРСТВО (180 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
Прва година
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7  0  0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3.   Изборни предмет 1 I Изборни 6 0 0 20
4.   Изборни предмет 2 II Изборни 6 0 0 20
5. ДШО003 Лабораторијски и екпериментални рад, статистичко моделовање 1 II Обавезни 0 10 0 3
6. ДШО004 Израда пројекта докторске дисертације II Обавезни 0 6 0 4
7. ДШО005 Семинарски рад II Обавезни 0 2 3 3
Укупно часова активне наставе и бодова на години 26 18 3 60
Друга година
8.   Изборни предмет 3 III Изборни 6 0 0 20
9. ДШО006 Одбрана пројекта дисертације III Обавезни 0 0 2 5
10. ДШО007 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 2 III Обавезни 0 10 0 4
11. ДШО008 Публиковање научног рада 1 у домећем часопису категорије М52 или М53 III Обавезни 0 2 0 3
12. ДШО009 Учешће на домаћем научном скупу са рефератом III Обавезни 0 2 0 3
13. ДШО010 Реферисање о напретку истраживања IV Обавезни 0 0 1 10
14. ДШО011 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 3 IV Обавезни 0 15 0 4
15. ДШО012 Пријава докторске дисертације IV Обавезни 0 0 1 5
16. ДШО013 Публиковање научног рада 2 у домаћем часопису категорије М51 или М24 IV Обавезни 0 0 1 6
Укупно часова активне наставе и бодова на години 6 34 5 60
Трећа година
17. ДШО014 Учешће у настави на основним студијама V Обавезни 0 0 2 8
18. ДШО015 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 V Обавезни 0 15 0 6
19. ДШО016 Учешће на међународном научном скупу са рефератом V Обавезни 0 5 2 8
20. ДШО017 Рад на тексту дисертације 1 V Обавезни 0 2 2 8
21. ДШО018 Рад на тексту дисертације 2 VI Обавезни 0 2 2 5
22. ДШО019 Израда докторске дисертације VI Обавезни 0 2 4 5
23. ДШО020 Рад на припреми одбране и одбрана докторске дисертације VI Обавезни 0 2 2 10
24. ДШО021 Публиковање научног рада 3 у међународном часописуса SCI листе VI Обавезни 0 14 2 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 0 42 16 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 32 94 24 180

РАСПОРЕД ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО МОДУЛИМА

Модул 1 – Шумски генетички ресурси и биотехнологија

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3. ДШ1И1А Шумски генетички ресурси I Изборни 6 0 0 20
4. ДШ1И1Б Упоредна анатомија дрвета I Изборни 6 0 0 20
5. ДШ1И1Ц Физиологија дрвенастих врста I Изборни 6 0 0 20
6. ДШ1И2А Оплемењивање на изабрана својства II Изборни 6 0 0 20
7. ДШ1И2Б Климатски адаптирано оснивање шума II Изборни 6 0 0 20
8. ДШ1И2Ц Плантажна производња лековитог, ароматичног и зачинског биља II Изборни 6 0 0 20
9. ДШ1И3А Молекуларна генетика шумског дрвећа III Изборни 6 0 0 20
10. ДШ1И3Б Биоремедијација III Изборни 6 0 0 20
11. ДШ1И3Ц Наменска производња шумског репродуктивног материјала III Изборни 6 0 0 20

Модул 2 – Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3. ДШ2И1А Педологија I Изборни 6 0 0 20
4. ДШ2И1Б Дендрологија I Изборни 6 0 0 20
5. ДШ2И2А Еколошки мониторинг земљишта II Изборни 6 0 0 20
6. ДШ2И2Б Флористички диверзитет шумских екосистема II Изборни 6 0 0 20
7. ДШ2И3А Бонитирање и картирање земљишта III Изборни 6 0 0 20
8. ДШ2И3Б Фитоценологија III Изборни 6 0 0 20
9. ДШ2И3Ц Типолошка структура заштитиних шума III Изборни 6 0 0 20
10. ДШ2И3Д Типологија шума III Изборни 6 0 0 20
11. ДШ2И3Е Деградација, заштита, коришћење и мелиорације земљишта III Изборни 6 0 0 20

Модул 3 – Гајење шума

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3. ДШ3И1А Гајење шума брдско-планинског подручја I Изборни 6 0 0 20
4. ДШ3И1Б Гајење низијских шума I Изборни 6 0 0 20
5. ДШ3И2А Узгојна аналитика II Изборни 6 0 0 20
6. ДШ3И2Б Климатске промене и шумски екосистеми II Изборни 6 0 0 20
7. ДШ3И3А Гајење шума посебне намене III Изборни 6 0 0 20
8. ДШ3И3Б Прилагођене технике гајења шума инвазивним дрвенастим врстама III Изборни 6 0 0 20
9. ДШ3И3Ц Примењена екоклиматологија у гајењу шума III Изборни 6 0 0 20

Модул 4 – Заштита шума

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3. ДШ4И1А Шумарска ентомологија I Изборни 6 0 0 20
4. ДШ4И1Б Шумска фитопатологија I Изборни 6 0 0 20
5. ДШ4И2А Прогнозирање опасности и рана детекција пожара II Изборни 6 0 0 20
6. ДШ4И2Б Шумска микологија II Изборни 6 0 0 20
7. ДШ4И3А Фитофармација III Изборни 6 0 0 20
8. ДШ4И3Б Заштита шума III Изборни 6 0 0 20

Модул 5 – Коришћење шума и ловство са заштитом ловне фауне

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3. ДШ5И1А Механизација у коришћењу шума I Изборни 6 0 0 20
4. ДШ5И1Б Планирање газдовања ловиштима I Изборни 6 0 0 20
5. ДШ5И2А Организација, технологија грађења и управљање изградњом објеката у шумарству II Изборни 6 0 0 20
6. ДШ5И2Б Екологија дивљачи II Изборни 6 0 0 20
7. ДШ5И2Ц Коришћење шума под посебним режимом заштите II Изборни 6 0 0 20
8. ДШ5И3А Технике и технологије у коришћењу шума III Изборни 6 0 0 20
9. ДШ5И3Б Гајење дивљачи III Изборни 6 0 0 20
10. ДШ5И3Ц Оптимизација шумске путне инфраструктуре III Изборни 6 0 0 20

Модул 6 – Планирање газдовања шумама

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3. ДШ6И1А Стратешко планирање у шумарству I Изборни 6 0 0 20
4. ДШ6И2Б Савремене технике у инвентури шума I Изборни 6 0 0 20
5. ДШ6И2А Еколшке основе планирања газдовања шумама II Изборни 6 0 0 20
6. ДШ6И2Б Динамика раста стабала и шумских састојина II Изборни 6 0 0 20
7. ДШ6И3А Биоиндикација виталности шума на основу карактеристика прираста стабала и састојина – дендрохронологија III Изборни 6 0 0 20
8. ДШ6И3Б Инвентура шума III Изборни 6 0 0 20

Модул 7 – Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и заштити природе

Редни број Шифра
предмета
Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
1. ДШО001 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
2. ДШО002 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 7 0 0 5
3. ДШ7И1А Економика шумарства, шумарска политика и одрживи развој I Изборни 6 0 0 20
4. ДШ7И1Б Организација сектора шумарства и заштите природе I Изборни 6 0 0 20
5. ДШ7И2А Одрживо управљање у шумарству и заштити природе II Изборни 6 0 0 20
6. ДШ7И2Б Трговина и маркетинг шумских производа II Изборни 6 0 0 20
7. ДШ7И3А Инвестиције и економија природног капитала III Изборни 6 0 0 20
8. ДШ7И3Б Предузетништво и иновације у шумарству III Изборни 6 0 0 20