+

Пејзажна архитектура и хортикултура (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ХОРТИКУЛТУРЕ (180 ЕСПБ)

акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Редни
број
Шифра Назив предмета
Семестар
Статус
предмета
Предавања Вежбе Остало
(СИР)
ЕСПБ
Прва година
1. 20.PA3101 Методологија научно-истраживачког рада I Обавезни 5 0 1 12
2. 20.РА3102 Технике научно-истраживачког рада I Обавезни 5 0 1 10
3. 20.РА3110 Изборни предмет 1 I Изборни 5 0 3 8
4. 20.РА3210 Изборни предмет 2 II Изборни 5 0 3 8
5. 20.РА3220 Изборни предмет 3 II Изборни 5 0 3 8
6. 20.РА3201 Научно-истраживачки рад II Обавезни 0 0 4 14
Укупно часова активне наставе и бодова на години 25   15 60
Друга година
7. 20.РА3310 Изборни предмет 4 III Изборни 5 0 3 8
8. 20.РА3301 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање III Обавезни 0 0 12 22
9. 20.РА3401 Истраживачки рад на докторској дисертацији IV Обавезни 0 0 10 16
  20.РА3402 Припрема пројекта докторске дисертације IV Обавезни 0 0 10 14
Укупно часова активне наставе и бодова на години 5   35 60
Трећа година
11. 20.РА.3501 Одбрана пројеката докторске дисертације V Обавезни 0 0 10 15
12. 20.РА.3502 Рад на тексту дисертације 1 V Обавезни 0 0 10 15
13. 20.РА.3601 Рад на тексту дисертације 2 VI Обавезни 0 0 10 15
14. 20.РА3602 Припрема одбране докторске дисертације VI Обавезни 0 0 10 15
Укупно часова активне наставе и бодова на години     40 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 30   90 180

ИЗБОРНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА:

Изборна група 1:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања вежбе СИР
ЕСПБ
1. 20.PA3111 Биљни материјал у пејзажној архитектури и хортикултури I Изборни 5 0 3 8
2. 20.PA3112 Физиолошка екологија биљака I Изборни 5 0 3 8
3. 20.PA3113 Екологија и функционалност урбаног зеленила I Изборни 5 0 3 8
4. 20.PA3114 Теоријска и методолошка истраживања у планирању предела I Изборни 5 0 3 8
5. 20.PA3115 Методе евалуације употребног потенцијала отворених градских простора I Изборни 5 0 3 8

Изборна група 2:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања вежбе СИР
ЕСПБ
1. 20.PA3211 Биљни материјал за посебне намене II Изборни 5 0 3 8
2. 20.PA3212 Спорт и рекреација у пејзажној архитектури и хортикултури II Изборни 5 0 3 8
3. 20.PA3213 Ревегетација и фиторемедијација II Изборни 5 0 3 8
4. 20.PA3214 Плаво-зелена инфраструктура: структура и функција II Изборни 5 0 3 8
5. 20.PA3215 Геометријско моделовање и визуелизација у пејзажној архитектури и хортикултури II Изборни 5 0 3 8
6. 20.PA3216 Савремено теоријско проучавање урбаног пејзажа II Изборни 5 0 3 8

Изборна група 3:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања вежбе СИР
ЕСПБ
1. 20.PA3221 Управљање пределима II Изборни 5 0 3 8
2. 20.PA3222 Вегетација предела II Изборни 5 0 3 8
3. 20.PA3223 Теорија и мере заштите природе II Изборни 5 0 3 8
4. 20.PA3224 Фитомедицина и интегрална заштита украсних биљака II Изборни 5 0 3 8
5. 20.PA3225 Метрика предела II Изборни 5 0 3 8
6. 20.PA3226 Град и урбане судије II Изборни 5 0 3 8

Изборна група 4:

Редни Број Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус
предмета

Предавања вежбе СИР
ЕСПБ
1. 20.PA3311 Савремене технологије у биљној производњи III Изборни 5 0 3 8
2. 20.PA3312 Утицај зеленила на здравље урбане популације III Изборни 5 0 3 8
3. 20.PA3313 Технологија подизања и неговања зелених површина III Изборни 5 0 3 8
4. 20.PA3314 Екологија и конзервација лековитих и ароматичних биљака III Изборни 5 0 3 8
5. 20.PA3315 Визуелни аспекти процене вредности карактера предела III Изборни 5 0 3 8
6. 20.PA3316 Однос архитектуре и пејзажа у савременој пејзажној архитектури III Изборни 5 0 3 8