+

Технологијe дрвета (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА (180 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Редни
број
Шифра Назив предмета
Семестар Статус
предмета
Предавања СИР Остало ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 19.ТД3101 Методологија нучно-истраживачког рада 1 Обавезни 6 1 0 8
2. 19.ТД3102 Технике научно-истраживачког рада 1 Обавезни 6 1 0 8
3. 19.ТД3110 Изборни предмет 1 из Уже научне области (УНО) (бира се 1 од 11) 1 Изборни 6 1 0 14
  19.ТД3111 Анатомија дрвета
  19.ТД3112 Својства дрвета
  19.ТД3113 Теорије сушења дрвета
  19.ТД3114 Хемија дрвета са карактеризацијом хемијских компоненти микроскопских и субмикроскопских елемената дрвног ткива
  19.ТД3115 Анализа адхезивних система у преради дрвета
  19.ТД3116 Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета
  19.ТД3117 Системи аутоматског управљања у преради дрвета
  19.ТД3118 Конструисање намештаја
  19.ТД3119 Површинска обрада финалних производа од дрвета
  19.ТД3120 Друштвени маркетинг и менаџмент извоза намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3121 Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
4. 19.ТД3201 Прелиминарна истраживања на докторској дисертацији ипубликовање научног рада (М52 или М53) 2 Обавезни 0 13 0 16
5. 19.ТД3210 Изборни предмет 2 из Уже научне области (УНО) (бира се 1 од 13) 2 Изборни 6 1 0 14
  19.ТД3211 Реологија дрвета
  19.ТД3212 Недеструктивни методи испитивања дрвета
  19.ТД3113 Теорије сушења дрвета
  19.ТД3213 Технологије дрвних влакана и папира
  19.ТД3214 Принципи зелене хемије у третирању дрвета
  19.ТД3215 Савремени композитни биоматеријали дрвне индустрије
  19.ТД3216 Машине и уређаји у обради дрвета
  19.ТД3217 Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3218 Елементи ентеријера
  19.ТД3219 Еколошка површинска обрада намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3220 Производња намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3221 Међународно тржиште намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3222 Управљање производњом у дрвној индустрији
Укупно часова активне наставеи бодова на години 24 17 0 60
ДРУГА ГОДИНА
6. 19.ТД3301 Израда пројекта докторскедисертације 3 Обавезни 0 13 0 16
7. 19.ТД3310 Изборни предмет 3 из Уже научне области (УНО) (бира се 1 од 11) 3 Изборни 6 1 0 14
  19.ТД3111 Анатомија дрвета
  19.ТД3121 Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3112 Својства дрвета
  19.ТД3311 Прерада дрвета на пиланама
  19.ТД3312 Биорафинације лигноцелулозних материјала
  19.ТД3313 Еколошки аспекти примене дрвно-композитних материјала у становању
  19.ТД3314 Транспорт и складиштење чврстих материјала у дрвној индустрији
  19.ТД3315 Вибро-акустична дијагностика система и процеса
  19.ТД3119 Површинска обрада финалних производа од дрвета
  19.ТД3220 Производња намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3316 Економика ланца вредности у дрвној индустрији
8. 19.ТД3401 Одбрана пројекта и пријава дисертације 4 Обавезни 0 9 1 12
9. 19.ТД3402 Истраживање на докторској дисертацији и публиковање научнограда (М51 или М24) 4 Обавезни 0 4 1 4
10. 19.ТД3410 Изборни предмет 4 из Уже научне области (УНО) (бира се 1 од 11) 4 Изборни 6 1 0 14
  19.ТД3212 Недеструктивни методи испитивања дрвета
  19.ТД3219 Еколошка површинска обрада намештаја и производа од дрвета
  19.ТД3411 Фурнири и слојевите плоче
  19.ТД3412 Заштита дрвета
  19.ТД3413 Креирање циљаних карактеристика дрвно-композитних материјала
  19.ТД3414 Карактеризација и примена производа биорафинације дрвета
  19.ТД3415 Енергетика дрвне индустрије
  19.ТД3416 Механотроника и роботика
  19.ТД3417 Унутрашња архитектура
  19.ТД3418 Међународна трговина дрветом и производима од дрвета
  19.ТД3419 Биоекономија, конкурентност и иновације у дрвној индустрији
Укупно часова активне наставеи бодова на години 12 28 2 60
ТРЕЋА ГОДИНА
11. 19.ТД3501 Истраживачки рад на докторској дисертацији 1 5 Обавезни 0 9 0 11
12. 19.ТД3502 Истраживање и учешће на међународном научном скупу са рефератом 5 Обавезни 0 5 2 8
13. 19.ТД3503 Истраживачки рад на докторској дисертацији 2 5 Обавезни 0 9 0 11
14. 19.ТД3601 Истраживање и публиковање научног рада (СЦИ листа) 6 Обавезни 0 8 2 4
15. 19.ТД3602 Рад на тексту и предаја докторске дисертације 6 Обавезни 0 12 5 20
16. 19.ТД3603 Одбрана докторске дисертације 6 Обавезни 0 0 3 6
Укупно часова активне наставеи бодова на години 0 43 12 60
Укупно часова активне наставеи бодова у студијском програму 36 88 14 180